Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2855 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU 01/BBBG-CCK/2009
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ……../BBBG-ĐVBH
BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG CHUYỂN CỬA KHẨU
Hồi ………. giờ ….. phút, ngày … tháng … năm  200 ……, Chi cục Hải quan ………………… bàn giao cho ông (bà) ………………………….. Đại diện của Công ty …………….................................; Lô hàng thuộc tờ khai/vận tải đơn số: ………………. để chuyển đến Chi cục Hải quan ………………………… gồm:
1. Hồ sơ Hải quan:
a- Tờ khai hải quan: ……… bản chính;
b- Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu: ……….. bản chính;
c- Vận tải đơn (đối với hàng nhập khẩu đường biển): ………… bản sao;
d- Bản kê chi tiết (nếu có): ………….. bản chính;
2. Hàng hóa:
STT
SỐ HIỆU CONTAINER HOẶC BIỂN KIỂM SOÁT PTVT
SỐ SEAL CONTAINER
SỐ SEAL HẢI QUAN
GHI CHÚ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Tình trạng container/PTVT/hàng hóa ......................................................................................
............................................................................................................................................
Biên bản về tình trạng container/hàng hóa (nếu có), số ...........................................................
............................................................................................................................................
Tuyến đường vận chuyển ………… chiều dài …………… km ..................................................
Thời gian vận chuyển …………….. Giờ xuất phát/: .................................................................
Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hóa và hồ sơ hải quan: .............................................
............................................................................................................................................
NGƯỜI KHAI HQ/NGƯỜI VẬN CHUYỂN 
(Ký, ghi rõ họ tên)
CHI CỤC HQ NGOÀI CK 
(ký, đóng dấu công chức)
CHI CỤC HQ CỬA KHẨU
(ký, đóng dấu công chức)
Ghi chú:
- Tuyến đường vận chuyển, thời gian vận chuyển, chiều dài: ghi theo khai báo trên Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu của người khai hải quan.
- Mục Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu (ký, đóng dấu): Người ký là công chức được lãnh đạo Chi cục phân công.
* Đề nghị ghi rõ số điện thoại và số fax để tiện cho việc thông tin giữa các đơn vị Hải quan có liên quan.

File đính kèm:

  • docdoangiam1-BBBG.doc