Mẫu Hóa đơn xuất khẩu - Mẫu số 06HDXK2/001

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 418 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Hóa đơn xuất khẩu - Mẫu số 06HDXK2/001, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu Hóa đơn xuất khẩu (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 153/2010/TT- BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)
HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU
Mẫu số: 06HDXK2/001
Ký hiệu: AA/11P
Liên 1: Lưu
Số: 0000001
Ngày........tháng.......năm 20....
Tên đơn vị xuất khẩu:.Công ty A.......................................................................................
Địa chỉ:.số 7 phố ................................................ Số tài khoản..........................................
Điện thoại:..................................	Mã số thuế .................................................................
Tên đơn vị nhập khẩu.........................................................................................................
Địa chỉ................................................................ Số tài khoản...........................................
Điện thoại:..........................................................................................................................
Số hợp đồng: :.................................. Ngày hợp đồng:/./
Hình thức thanh toán:.........................................................................................................
Địa điểm giao hàng: ... Địa điểm nhận hàng: .. Số vận đơn:  Số container:..Tên đơn vị vận chuyển: ..
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
2
3
4
5
6=4x5
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:........................................................................................
Số tiền viết bằng chữ:..........................................................................................................
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
(In tại Công ty in, Mã số thuế )
Ghi chú:
Liên 1: Lưu
Liên 2: Giao người mua

File đính kèm:

  • docxmau_hoa_don_xuat_khau_mau_so_06hdxk2001.docx