Báo cáo tình hình, thống kê số liệu xuất khẩu, nhập khẩu 03 năm

docx2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2462 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo tình hình, thống kê số liệu xuất khẩu, nhập khẩu 03 năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 02/DNUT
Tên Công ty: ………….. Mã số thuế: ……………
BÁO CÁO TÌNH HÌNH, THỐNG KÊ SỐ LIỆU XUẤT KHẨU, NHẬP
KHẨU 03 NĂM
(Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm ...)
TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
1) Các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chính:
2) Đại lý làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp (tên, địa chỉ):
Các hình thức thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:
Các ngân hàng thanh toán, tên, số hiệu tài khoản tại ngân hàng:
Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp áp dụng:
Áp dụng chế độ kiểm soát tài chính nội bộ:	Có: □, chưa: □
Tình hình chấp hành quy định của pháp luật về kế toán (03 năm gần nhất)
Tình hình chấp hành pháp luật (03 năm gần nhất) theo quy định tại điều … Thông tư …/…./TT-BTC.
THỐNG KÊ SỐ LIỆU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Số T
Nă
m
Số liệu hàng hóa
Số liệu
Số tiền thuế đã nộp
Tổn g số
Lợi nhuậ
Gh i
hàng hóa
T
báo cáo
XK
NK
tiền thuế đã nộp
n sau thuế
ch ú
Tên hàng chín h
Xuấ t xứ
Kim ngạch (USD
)
Tên hàng chín h
Kim ngạch (USD
)
Thu ế XK
Thu ế NK
Thuế GTG T
Thuế TTĐ B
Thu ế thu nhậ p DN
1
20
…
2
20
…
3
20
…
Người lập
(ký, ghi rõ họ tên)
…, ngày … tháng … năm …
Giám đốc
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxthongtu.docx
Biểu Mẫu liên quan