Báo cáo quyết toán công trình

docx2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2555 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo quyết toán công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CH Ủ NGH ĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------
................., ngày..........tháng..........năm 20.........
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số ..... /2000/TT-BKH ngày ……tháng……năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, Công ty .......... (tên Doanh nghiệp hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh), thành lập theo Giấy phép đầu tư số ....................., cấp ngày ....... tháng ..........
năm .....; trụ sở đặt tại .......................xin gửi tới ............................ (tên Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư) Báo cáo quyết toán công trình với các nội dung sau :
1/ Ngày khởi công công trình ...........................................................................................
Ngày hoàn thành công trình .............................................................................................
2/ Văn bản chấp thuận thiết kế kỹ thuật số................... ngày.................. của..........................(Bộ Xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh /thành phố ....... )
3/ Vốn đầu tư công trình đã thực hiện:........................................... đôla Mỹ Chia theo các năm:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Trong đó :
a/ Chi phí xây dựng công trình :.................................................đôla Mỹ bao gồm :
- Chi phí cho các công việc dưới mặt đất.........................................................đôla Mỹ (phá dỡ, móng, công trình ngầm)
Chi phí phần thân và hoàn thiện công trình xây dựng................................... đôla Mỹ
Chi phí về trang thiết bị bên trong công trình........................................... đôla Mỹ
- Chi phí xây dựng cảnh quan............................................................. đôla Mỹ
(tường rào, sân chơi, vườn hoa, cây cảnh,...)
Chi phí về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy; bảo hiểm xây dựng........... đôla Mỹ b/ Chi phí về máy móc, thiết bị....... đôla Mỹ bao gồm:
Chi phí mua sắm....... đôla Mỹ Trong đó nhập khẩu....... đôla Mỹ
Chi phí vận chuyển....... đôla Mỹ
Chi phí bảo hiểm....... đôla Mỹ
Chi phí lắp đặt, hiệu chỉnh....... đôla Mỹ c/ Chi phí khác :....... đôla Mỹ
bao gồm :
Chi phí chuẩn bị đầu tư....... đôla Mỹ
Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng....... đôla Mỹ
Giá trị quyền sử dụng đất do Bên Việt Nam góp vốn ....... đôla Mỹ
Lãi tiền vay trong quá trình xây dựng....... đôla Mỹ
Chi phí đào tạo....... đôla Mỹ
Chi phí kiểm toán, giám định....... đôla Mỹ
Các chi phí hợp lý khác....... đôla Mỹ Các tài liệu kèm theo :
Báo cáo kiểm toán chi phí xây dựng của dự án.
Báo cáo giám định và các chứng chỉ giám định của Tổ chức giám định (nêu tên Tổ chức giám định) về kết quả giám định giá trị thiết bị, máy móc cho dự án.
Chủ đầu tư

File đính kèm:

  • docxBaoCaoQuyetToanCongTrinh.docx
Biểu Mẫu liên quan