Mẫu tờ khai đề nghị gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp đổi hộ chiếu phổ thông

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu tờ khai đề nghị gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp đổi hộ chiếu phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Mẫu TK2            
BỘ CÔNG AN 	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC QUẢN LÝ X.N.C Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
 --------- ----------------------- 
Ảnh 4x6cm 
mới chụp 
mặt nhìn thẳng, 
đầu để trần 
(2) 
	 TỜ KHAI 
  ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI, CẤP ĐỔI 
                   HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG  (1)
1-Họ và tên (viết chữ in hoa) ...................................................2-Nam, nữ...........
3-Sinh ngày......... tháng........ năm .......... tại.....................................................
4-Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:số nhà (xóm, thôn).................. đường phố......
phường (xã, thị trấn) .............. quận (huyện, thị xã)............. tỉnh (thành phố)........ 
5-Nơi đăng ký tạm trú dài hạn (nếu có thì ghi cụ thể như mục 4 trên)...................... 
......................................................................................................................
6- Giấy CMND số ........................ Ngày cấp ......./......./......... Nơi cấp .................
7- Tên và địa chỉ cơ quan làm việc (nếu có)..........................................................
......................................................................................................................
8-Hộ chiếu số:............................ Ngày cấp ...../...../...........................................
Cơ quan cấp ...............................................Thời hạn đến ngày ........./....... /......
9-Nội dung đề nghị (3)......................................................................................
......................................................................................................................
Lý do..............................................................................................................
......................................................................................................................
10-Những điều muốn ghi thêm (nếu có)...............................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
   Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên. 
   Số điện thoại và số FAX liên hệ khi cần.............................................................
Ảnh trẻ em 
3x4 cm 
mới chụp 
mặt nhìn thẳng, 
đầu để trần 
(4) 
	Làm tại ................, ngày ...... tháng ....... năm Người đề nghị 
 (Ký, ghi rõ họ tên) 
Ghi chú: 
(1) Tờ khai này dùng cho công dân Việt Nam. 
(2) Dán 01 tấm ảnh vào khung. Riêng trường hợp cấp hộ chiếu thì kèm theo 02 tấm ảnh. 
(3) Gia hạn, cấp đổi, hay sửa đổi, bổ sung chi tiết nào trong hộ chiếu. Nếu cha mẹ hoặc người đỡ đầu đề nghị bổ sung trẻ em dưới 16 tuổi đi cùng hộ chiếu thì ghi rõ vào mục này các yếu tố về trẻ em đó: họ tên, nam, nữ, ngày sinh, nơi sinh, quan hệ với người đề nghị, kèm theo 04 tấm ảnh của đứa trẻ, trong đó 01 tấm dán vào khung (4). 

File đính kèm:

  • docmau_to_khai_de_nghi_gia_han_bo_sung_sua_doi_cap_doi_ho_chieu.doc