Bảng kê khai hồ sơ hàng hóa nhập khẩu - Mẫu số 01-4/ĐNHT

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 459 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bảng kê khai hồ sơ hàng hóa nhập khẩu - Mẫu số 01-4/ĐNHT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 01-4/ĐNHT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
BẢNG KÊ HỒ SƠ HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU
(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số 	 ngày 	 tháng 	 năm 	)
[01] Kỳ phát sinh khoản đề nghị hoàn: từ 	 đến 	
[02] Tên người nộp thuế: (Tên doanh nghiệp) 	
 [03] Mã số thuế:
[04] Tên đại lý thuế: 	
 [05] Mã số thuế:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT
Hợp đồng nhập khẩu
Tờ khai hàng hoá nhập khẩu
Ghi chú
Số
Ngày
Trị giá
Tờ
khai
số
Ngày đăng ký
Trị giá
Ngoại tệ
Đồng Việt Nam
Ngoại tệ
Đồng Việt Nam
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
	, ngày 	 tháng 	năm 	
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: 	
Chứng chỉ hành nghề số: 	
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Ghi chú:
- Cột “Tờ khai số” ghi đầy đủ chữ số và ký hiệu của Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
- Cột “Ngày đăng ký” ghi rõ ngày tháng năm đăng ký Tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu.
- Cột “Ngoại tệ” ghi rõ số tiền và đồng tiền thanh toán đối với ngoại tệ; cột “Đồng Việt Nam” ghi rõ số tiền thanh toán nếu đồng tiền thanh toán là Đồng Việt Nam (trường hợp trên tài liệu có ghi cả hai đồng tiền thanh toán là ngoại tệ và Đồng Việt Nam thì phải ghi vào cả 2 cột này)

File đính kèm:

  • docbang_ke_khai_ho_so_hang_hoa_nhap_khau_mau_so_01_4dnht.doc
Biểu Mẫu liên quan