Mẫu Thông báo về nộp thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Mẫu số 01/TBXNK

docx3 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo về nộp thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Mẫu số 01/TBXNK, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 01/TBXNK
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
THÔNG BÁO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: /TB-tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản
.., ngày . tháng .. năm .
THÔNG BÁO 
Về nộp thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ...
Cục Hải quan/Chi cục Hải quan/...thông báo (Tên người nộp thuế/ngân hàng, tổ chức tín dụng/cơ quan, tổ chức thu tiền bán đấu giá)
I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ
1. Tên người nộp thuế /ngân hàng, tổ chức tín dụng/cơ quan, tổ chức thu tiền bán đấu giá: .. ..
2. Mã số thuế (nếu có): 
3. Địa chỉ: 
II. TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN
1. Lý do nộp:
2. Số tiền phải nộp:
2.1. Thuế xuất khẩu:
2.2. Thuế nhập khẩu:
2.3. Thuế tự vệ/chống bán phá giá/thuế chống trợ cấp:
2.4. Thuế tiêu thụ đặc biệt:
2.5. Thuế bảo vệ môi trường:
2.6. Thuế giá trị gia tăng:
2.7. Tiền chậm nộp:
2.8. Tiền phí, lệ phí:
2.9. Khoản thu khác (nếu có):
Tổng số tiền: 
(Bằng chữ: )
3. Thời hạn nộp tiền thuế/tiền chậm nộp/tiền phí, lệ phí, khoản thu khác (nếu có):
4. Mức tính tiền chậm nộp:
5. Nơi nộp/hình thức nộp/Tài khoản nộp/Tên đơn vị thụ hưởng:
Trường hợp (người nộp thuế/ngân hàng, tổ chức tín dụng/cơ quan, tổ chức thu tiền bán đấu giá) có ý kiến về việc, đề nghị liên hệ với Cục Hải quan.../Chi cục Hải quan/... để được hướng dẫn thực hiện. Số điện thoại liên hệ: ..
Cục Hải quan/Chi cục Hải quan/ ... xin thông báo để ...(Tên người nộp thuế) được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ phận có liên quan;
- Lưu VT, đơn vị soạn thảo.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Thông báo về việc nộp thuế, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (mẫu điện tử)
1
Thông tin về cơ quan hải quan
1.1
Số thông báo
Hệ thống tự động cấp
1.2
Ngày
Hệ thống tự động cập nhật ngày, tháng, năm
1.3
Mã Chi cục Hải quan
Nhập mã Chi cục Hải quan thông báo
1.4
Mã Cục Hải quan
Nhập mã Cục Hải quan thông báo
1.5
Địa chỉ
1.6
Số điện thoại
2
Thông tin về tổ chức, cá nhân nhận thông báo
Tên người nộp thuế
Nhập tên người nộp thuế/ngân hàng, tổ chức tín dụng/cơ quan, tổ chức thu tiền bán đấu giá
2.1
Mã số thuế
Nhập mã số thuế của người nộp thuế
2.2
Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch
Nhập số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch của người nộp thuế
2.3
Địa chỉ
Nhập địa chỉ của người nộp thuế
2.4
Điện thoại
Nhập điện thoại của người nộp thuế
2.5
Fax
Nhập số fax của người nộp thuế
2.6
Email
Nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế
2.7
Tên đại lý hải quan
Nhập tên đại lý hải quan trong trường hợp nộp thuế theo ủy quyền
2.8
Mã số thuế của đại lý hải quan
Nhập mã số thuế của đại lý hải quan
2.9
Địa chỉ của đại lý hải quan
Nhập địa chỉ của đại lý hải quan
2.10
Điện thoại của đại lý hải quan
Nhập số điện thoại của đại lý hải quan
2.11
Fax của đại lý hải quan
Nhập số fax của đại lý hải quan
2.12
Email của đại lý hải quan
Nhập địa chỉ thư điện tử của đại lý hải quan
2.13
Số hợp đồng đại lý hải quan
Nhập số hợp đồng đại lý hải quan
2.14
Ngày hợp đồng đại lý hải quan
Nhập ngày của hợp đồng đại lý hải quan
3
Nội dung thông báo cho người nộp thuế
3.1
Lý do nộp tiền
Nhập lý do nộp tiền
3.2
Thuế xuất khẩu
Nhập số tiền thuế
3.3
Thuế nhập khẩu
Nhập số tiền thuế
3.4
Thuế tự vệ/thuế chống bán phá giá/thuế chống trợ cấp
Nhập số tiền thuế
3.5
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Nhập số tiền thuế
3.6
Thuế bảo vệ môi trường
Nhập số tiền thuế
3.7
Thuế giá trị gia tăng
Nhập số tiền thuế
3.8
Tiền chậm nộp
Nhập số tiền chậm nộp
3.9
Tiền phí/lệ phí
Nhập số tiền phí, lệ phí
3.10
Khoản thu khác
Nhập số tiền khoản thu khác (nếu có)
Tổng số tiền
Nhập tổng số tiền
3.11
Thời hạn nộp
Nhập thời hạn nộp
3.12
Mức tính tiền chậm nộp
Nhập mức tính tiền chậm nộp
3.13
Nơi nộp tiền
Nhập nơi nộp tiền
3.14
Hình thức nộp tiền mặt
Nhập ô này nếu nộp bằng tiền mặt
3.15
Hình thức nộp chuyển khoản
Nhập ô này nếu nộp bằng chuyển khoản
3.16
Tài khoản nộp
Nhập tài khoản nộp
3.17
Kho bạc Nhà nước
Nhập mã Kho bạc
3.18
Đơn vị thụ hưởng
Tên đơn vị thụ hưởng

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_ve_nop_thue_va_cac_khoan_thu_khac_doi_voi_hang.docx