Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hoá dự trữ

docx1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2481 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hoá dự trữ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn vị báo cáo...	Mẫu số B07 - H
BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ
Quý :.......Năm :............
STT
Tên vật tư hàng hoá dự trữ
Đơn vị tính
Tồn kho đầu năm
Nhập
Xuất
Tồn kho cuối kỳ
Kỳ này
Luỹ kế
Kỳ này
Luỹ kế
SL
TT
SL
TT
SL
TT
SL
TT
SL
TT
SL
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
/ Lương thực
Thóc
- Năm
- ...
Gạo
- ...
/ Vật tư, hàng hoá dự trữ khác
Kim khí
- ...
Thiết bị
- ...
Vật tư khác
- ...
Tổng cộng
Lập,ngày…tháng…năm…
Người lập biểu
Phụ trách kế toán
Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, họ tên)
(Chữ ký, họ tên)
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxBaoCaoNhapXuatTonKhoVatTu.docx