Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2552 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
SÚNG, ĐẠN THỂ THAO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 03 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
---------------------------------
TÊN THƯƠNG NHÂN
--------------------------
Số :…………………….
V/v: cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
..., ngày ... tháng ... năm ...
Kính gửi: Bộ Công Thương
- Tên thương nhân:..............................................
- Địa chỉ:..............................................................
- Điện thoại:............................ Fax:.......................
- GCNĐK kinh doanh/GCNĐK doanh nghiệp/GCN đầu tư số: .................
Đề nghị Bộ Công Thương cấp Giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Thông tư số /2011/TT-BCT ngày tháng năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, chi tiết về lô hàng như sau:
STT
Tên hàng
Đơn vị tính
Số lượng
1
…………
…
…
2
…………
…
…
…
…………
…
…
1. Quyết định phê duyệt kế hoạch nhập khẩu số… ngày… tháng… năm… của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Thời gian dự kiến làm thủ tục nhập khẩu: (Từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm… )
Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docdenghicapgpnhapkhausungdanthethao.doc