Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 644 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT KHẨU
Số: ..
- Căn cứ vào Hợp đồng ủy thác xuất khẩu số: 	 ký ngày 	 giữa (Tên doanh nghiệp ủy thác) 	 và (Tên doanh nghiệp được ủy thác) 	;
- Căn cứ 	
Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........, tại .chúng tôi gồm:
BÊN ỦY THÁC (BÊN A)
- Tên doanh nghiệp: 	
- Địa chỉ trụ sở chính: 	
- Điện thoại: 	 Fax: 	 Mail: 	
- Tài khoản số: 	 mở tại ngân hàng 	
- Đại diện là ông (bà) 	Chức vụ: 	
- Giấy ủy quyền số: 	 (nếu có)	
BÊN NHẬN ỦY THÁC (BÊN B)
- Tên doanh nghiệp: 	
- Địa chỉ trụ sở chính: 	
- Điện thoại: 	 Fax: 	 Mail: 	
- Tài khoản số: 	 mở tại ngân hàng 	
- Đại diện là ông (bà) 	Chức vụ: 	
- Giấy ủy quyền số: 	 (nếu có)	
Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ủy thác xuất khẩu số: 	 ký ngày 	với nội dung sau:
ĐIỀU 1: Đối tượng
Bên B đã tiến hành xuất khẩu cho Bên A theo hợp đồng ủy thác xuất khẩu số: .. ký ngày 	
ĐIỀU 2: Thanh toán
Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán: 
Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:
+ Giá trị hợp đồng trước thuế: 	
+ Thuế VAT: 	
+ Giá trị hợp đồng sau thuế: 	
- Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên: 	
ĐIỀU 3: Thực hiện hợp đồng
Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này. 
Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng ủy thác xuất khẩu số: 	 ký ngày 	 giữa Doanh nghiệp 	 và Doanh nghiệp 	
Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docbien_ban_thanh_ly_hop_dong_uy_thac_xuat_khau.doc
Biểu Mẫu liên quan