Mẫu Thông báo về việc kháng cáo - Mẫu số 62-DS

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo về việc kháng cáo - Mẫu số 62-DS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 62-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN NHÂN DÂN.......(1)
Số:...../TB-TA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ....., ngày...... tháng ...... năm... 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC KHÁNG CÁO 
Kính gửi(2)	
Địa chỉ (3)	
Ngày.. tháng năm., Tòa án nhân dân nhận được đơn kháng cáo của 	
Kháng cáo đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số:/./-ST ngày..tháng.năm.của Tòa án nhân dân 	
Những vấn đề cụ thể trong đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết bao gồm: 
1	
2	
3	
Kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo đã nộp các tài liệu, chứng cứ bổ sung sau đây: 
1	
2	
3	
Căn cứ vào Điều 277 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân thông báo cho được biết.
Sau khi nhận được thông báo này, người được thông báo có quyền gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có).
Nơi nhận:
- Ghi nơi nhận theo quy định 
tại Điều 277 của Bộ luật tố tụng dân sự;
- Lưu hồ sơ vụ án.
THẨM PHÁN 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 62-DS:
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân đã xét xử sơ thẩm. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình).
(2) và (3) Ghi tên cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 1 Điều 277 Bộ luật tố tụng dân sự và địa chỉ của họ.

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_ve_viec_khang_cao_mau_so_62_ds.docx