Đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật

docx1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2659 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY ……………... Địa chỉ: ………………… Tel: ……………………… Fax: ……………………. Email: ..............................
Số: ………/ ……
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày.....tháng.....năm 20....
Mẫu 2 – KDĐV
ĐƠN XIN KIỂM DỊCH NHẬP KHẨU SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
Kính gửi: Cục Thú y
Căn cứ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty, Giám đốc Công ty ...................................đề nghị Cục Thú y cho phép Công ty được kiểm dịch nhập khẩu lô hàng sau:
STT
Tên hàng
Số lượng
(tấn)
Nước xuất xứ
Cửa khẩu nhập
Tổng số
- Từ Công ty:................................................................................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
- Thời gian thực hiện:....................................................................................................................................
- Mục đích sử dụng:.......................................................................................................................................
- Các giấy tờ có liên quan kèm theo:.............................................................................................................
............................................................................................................................................................
Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm Pháp luật về Thú y.
CÔNG TY .....................................
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)
- Đề nghị ghi rõ: Tên từng loại sản phẩm, số lượng, nước xuất xứ, cửa khẩu nhập theo bảng nêu trên.

File đính kèm:

  • docxDonXinKiemDichNhapKhauSanPhamDongVat.docx