Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/cfs

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2380 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/cfs, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ……../PBG-ĐVBH
…., ngày … tháng … năm 200 …
PHIẾU BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM SÁT
ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯA VÀO KHO NGOẠI QUAN/CFS
Hải quan giám sát kho, bãi cảng/cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu ……………….. bàn giao cho Hải quan quản lý kho ngoại quan/CFS thuộc Chi cục Hải quan …………….. lô hàng nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS của chủ kho (tên doanh nghiệp kinh doanh kho) ………………… như sau:
Số, ngày vận đơn (B/L): .......................................................................................................
Số container ……………………………. Lượng container ....................................................
Tên hàng: .............................................................................................................................
Số lượng: ............................................................................................................................
Trọng lượng: ........................................................................................................................
Số seal Hải quan: .................................................................................................................
Số phương tiện vận chuyển: .................................................................................................
Người vận chuyển: ...............................................................................................................
NGƯỜI VẬN CHUYỂN 
(Ký, ghi rõ họ tên)
HẢI QUAN QUẢN LÝ KNQ/CFS 
(ký, đóng dấu số hiệu công chức)
HẢI QUAN GIÁM SÁT KHO. BÃI CẢNG
(ký, đóng dấu công chức)
* Ghi chú: Người ký là công chức do lãnh đạo Chi cục phân công.

File đính kèm:

  • docphieu-ban-giao-nhiem-vu-giam-sat-hang-xuat-khau.doc