Mẫu Đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 392 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(TÊN DOANH NGHIỆP)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
.., ngày  tháng  năm .
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY TỜ KHAI
Kính gửi: Chi cục Hải quan 
Tên doanh nghiệp: .; địa chỉ: ............................; mã số doanh nghiệp:.................. đã đăng ký tờ khai hải quan số  ngày  tháng.....năm tại Chi cục Hải quan
Căn cứ Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính, Công ty đề nghị được hủy tờ khai, cụ thể như sau:
- Số tờ khai:..Loại hình: Ngày khai chính thức:..
- Phân luồng: 
- Cửa khẩu xuất/nhập: ..
- Mặt hàng khai báo*:.
- Trị giá khai báo:..
Lý do hủy tờ khai:.
Doanh nghiệp  cam kết tờ khai hải quan nêu trên chưa được sử dụng để hoàn thuế, không thu thuế.
* Hồ sơ kèm theo, gồm:
_________________
_________________
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docmau_don_de_nghi_huy_to_khai_hai_quan.doc