PHIẾU BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯA TỪ KHO NGOẠI QUAN/CFS RA CỬA KHẨU XUẤT

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2255 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu PHIẾU BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯA TỪ KHO NGOẠI QUAN/CFS RA CỬA KHẨU XUẤT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU 06/PBGXK/2009
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ……../PBG-ĐVBH
…., ngày … tháng … năm 200 …
PHIẾU BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM SÁT
ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯA TỪ KHO NGOẠI QUAN/CFS RA CỬA KHẨU XUẤT
Hải quan quản lý kho ngoại quan/CFS thuộc Chi cục Hải quan ……………….. bàn giao cho Hải quan giám sát kho, bãi cảng/cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu ………………….. lô hàng xuất khẩu đưa từ kho ngoại quan/CFS của chủ kho (tên doanh nghiệp kinh doanh kho) ………………… ra cửa khẩu xuất như sau:
Số lượng cont: ....................................................................................................................
Tên hàng: .............................................................................................................................
Số lượng: ............................................................................................................................
Trọng lượng: ........................................................................................................................
Số seal Hải quan: .................................................................................................................
Số phương tiện vận chuyển: .................................................................................................
Người vận chuyển: ...............................................................................................................
NGƯỜI VẬN CHUYỂN 
(Ký ghi rõ họ tên)
HẢI QUAN QUẢN LÝ KNQ/CFS 
(ký, đóng dấu số hiệu công chức)
HẢI QUAN GIÁM SÁT KHO, BÃI CẢNG
(ký, đóng dấu công chức)
* Ghi chú: Người ký là công chức do lãnh đạo Chi cục phân công.

File đính kèm:

  • docdoangiam6-PBGXK.doc