Mẫu Giấy ủy quyền V/v giao, nhận chứng từ (Song ngữ Việt Anh)

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Giấy ủy quyền V/v giao, nhận chứng từ (Song ngữ Việt Anh), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIẤY ỦY QUYỀN/LETTER OF AUTHORIZATION
V/v giao, nhận chứng từ/Delivering and receiving payment document
TP. Hồ Chí Minh, dated:..................................
Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005.
Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 2005
Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.
Pursuant to current Laws.
I/ BÊN ỦY QUYỀN/Mandator (“hereinafter referred to as “We”)
Họ và tên/Full Name:.................................................................................................................................
Số Hộ chiếu/CMND:..................................................................................................................................
Passport/ID Number :................................................................................................................................
Ngày cấp/Dated:............................................................ Nơicấp/Issued at:.............................................
Quốc tịch/Nationality:...............................................................................................................................
Địa chỉ thường trú/ermanent Address:.......................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Địa chỉ thư điện tử/E-mail Address............................................................................................................
Là chủ tài khoản số:...................................................................................................................................
Being the owner of Account Number(s):....................................................................................................
II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”):
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN/Securities Company:..............................................................................
Người đại diện/Representative:..................................................................................................................
Chức vụ/Position:......................................................................................................................................
Địa chỉ/Address:.........................................................................................................................................
Điện thoại/Phone Number:........................................................................................................................
Số Fax/Fax Number:..................................................................................................................................
III/ Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:
Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện việc giao, nhận các giấy tờ thanh toán giao dịch liên quan
đến các tài khoản tiền gửi của bên A mở tại các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam./Party A authorizes Party B to deliver and receive all payment documents related to Party A’s accounts opened at all branches of the Bank for Investment and Development of Vietnam JSC (BIDV).
Bên B được ủy quyền lại cho các nhân viên của bên B để thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên.
Party B’s staffs are allowed to conduct above authorization contents.
Bên B có trách nhiệm thông báo danh sách các nhân viên thực hiện nội dung trên cho Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Kỳ Khởi Nghĩa./Party B has to inform BIDV - Nam Ky Khoi Nghia branch of specific staffs to conduct above authorization contents.
IV/ Thời hạn ủy quyền/ Period of Authorization:
Giấy ủy quyền này không hủy ngang và có hiệu lực từ ngày ký đến ngày đăng ký lại./This Authorization is irrevocable and effective as from the signing date to the date of re-registration.
Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực như nhau. Trong trường hợp có sự hiểu không đồng nhất giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng Việt được ưu tiên./This Authorization shall be made into two (02) copies. Each party keeps one
copy of equal validity. In case of having any conflict between Vietnamese and English language, Vietnamese shall be prevailed.
Bên ủy quyền
The Mandator
Bên được ủy quyền
For and on Behalf of the Authorized Party
Xác nhận của Phòng Giao dịch KH Cá nhân/Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Confirmation of Individual Service Division or the relevant departments

File đính kèm:

  • docxmau_giay_uy_quyen_vv_giao_nhan_chung_tu_song_ngu_viet_anh.docx