Đơn xin cấp giấy phép khai thác thuỷ sản

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2445 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin cấp giấy phép khai thác thuỷ sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục 8 :
(Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
…………, ngày ………. tháng …….. năm ……..
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN
Kính gửi : …………………………………………………
Tên chủ tàu : ……………………………… Điện thoại : …………………….
Số chứng minh nhân dân : …………………………………………………….
Nơi thường trú : ………………………………………………………………..
	Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung đăng ký như sau :
	Tên tàu : ………………………………; Loại tàu ……………………….
	Số đăng ký tàu : ………………………………………………………….
	Năm, nơi đóng tàu : ………………………………………………………
	Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ........................., ngày cấp ............., nơi cấp …………………………………………………………………………………
	Máy chính :
TT
Ký hiệu máy
Số máy
Công suất định mức (CV)
Ghi chú
No 1
No 2
No 3
	Ngư trường hoạt động …………………………………………………….
	Cảng, bến đăng ký cập tàu : ………………………………………………
	Nghề khai thác chính : ………………… Nghề phụ : ……………………
	Tên đối tượng khai thác chính : …………………………………………..
	Mùa khai thác chính : từ tháng ….. năm ….. đến tháng ….. năm ………..
	Mùa khai thác phụ : từ tháng ……. năm ……. đến tháng …… năm …….
	Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm : …………………………
	Phương pháp bảo quản sản phẩm : ………………………………………..
	Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.
Người làm đơn (Chủ tàu)

File đính kèm:

  • docDonxxincapphepkhaithacthuysan.doc