Đơn đề nghị phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu nitrat amôn hàm lượng cao

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2510 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đề nghị phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu nitrat amôn hàm lượng cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 1
CƠ QUAN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ
Công ty: ..............
Số: ..../TTr-....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày ..... tháng ..... năm 200...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu
Nitrat amôn hàm lượng cao
Kính gửi: 
Căn cứ Quy chế quản lý Nitrat amôn hàm lượng cao ban hành kèm theo Quyết định số ..../2006/QĐ-BCN ngày ......../2006 của Bộ Công nghiệp; Để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất, Công ty .... kính đề nghị Bộ Công nghiệp xét duyệt hạn ngạch nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao với nội dung như sau:
Tên hoá học: NH4NO3.
Hàm lượng tính theo khối lượng khô (%):	
Số lượng (kg):	
Sau khi nhập khẩu, Công ty cung ứng cho Công ty: .......................(tên doanh nghiệp có hạn ngạch hoặc tên nhà máy sản xuất VLNCN).
Thời gian thực hiện: từ ............/200... đến:	
Số lượng hạn ngạch trên tương ứng với phần số lượng hạn ngạch nhập khẩu năm 200... của Công ty .... đã đề nghị cắt giảm để chuyển cho Công ty tại Tờ trình số ... ngày ...........200...
Đề nghị Bộ xem xét, quyết định.
Nơi nhận:	
- Như trên,	
-
-
- Lưu VT.
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docdoangiaMauso1.doc