Mẫu Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh - Mẫu số 01/XC

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 393 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh - Mẫu số 01/XC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 01/XC
TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: /TBXC-
.., ngày  tháng  năm 
THÔNG BÁO
Về việc tạm hoãn xuất cảnh
Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;
Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13;
Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14;
Căn cứ Điều 21 Nghị định số ../NĐ-CP ngày .... tháng ... năm... của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ văn bản giao quyền số (nếu có);
... (Tên cơ quan quản lý thuế) ... thông báo:
1. Tạm hoãn xuất cảnh:
Đối với: Ông/Bà/(chữ in hoa) ..; Giới tính: ..
Các tên khác (nếu có): ..
Quốc tịch hiện nay: ..(1) ; Giấy tờ tùy thân: .(2)
Nơi cư trú hiện nay: (3) ..
Nghề nghiệp; Nơi làm việc: 
2. Lý do tạm hoãn xuất cảnh: ..
3. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh: (4)..
4. Cơ quan/Cán bộ được giao xử lý: Điện thoại:
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông/Bà (tại điểm 1 Thông báo);
- Các bộ phận/đơn vị có liên quan (nếu có);
- Trang thông tin điện tử Cục thuế/hải quan; 
- Lưu: VT....
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
BAN HÀNH VĂN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Trường hợp người không có quốc tịch thì ghi rõ “không”; nếu chưa xác định được quốc tịch thì ghi “không rõ”.
(2) Đối với người nước ngoài thì ghi rõ loại giấy tờ: hộ chiếu, giấy thông hành/giấy tờ đi lại quốc tế . số....; đối với công dân Việt Nam ghi rõ CMND/CCCD/Hộ chiếu số ..
(3) Đối với công dân Việt Nam: ghi địa chỉ thường trú/tạm trú/nơi ở hiện nay; đối với người nước ngoài đang ở Việt Nam: ghi địa chỉ đang tạm trú.
(4) Đối với công dân Việt Nam ghi: từ ngày...tháng...năm ...đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước; đối với người nước ngoài ghi: từ ngày...tháng...năm... đến ngày...tháng...năm....

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_ve_viec_tam_hoan_xuat_canh_mau_so_01xc.docx