Biểu mẫu Báo cáo kết quả công việc

doc3 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 310 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Báo cáo kết quả công việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN CÔNG TY
--------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
........., ngày ....tháng .....năm .....
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
Họ và tên:	Chức vụ:	Bộ phận công tác:
Thời gian thực hiện: Tuần: Thứ 1+2; Thứ 3+4	 Tháng: Năm: 2011 
TT
NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM 
(NẾU CÓ)
ĐÁNH GIÁ CỦA
 PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
1
01/6/2011
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
	Ghi chú: File mẫu báo cáo đã gửi vào email của các bộ phận.
PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
NGƯỜI BÁO CÁO

File đính kèm:

  • docbieu_mau_bao_cao_ket_qua_cong_viec.doc
Biểu Mẫu liên quan