Kế hoạch tổ chức hội nghị/ hội thảo quốc tế

doc3 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Kế hoạch tổ chức hội nghị/ hội thảo quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 20
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ/ HỘI THẢO QUỐC TẾ 
Chủ đề: “. . . . . . . . . . . .”
LÝ DO TỔ CHỨC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
Thời gian tổ chức: . . . . . Thứ . . . . ., ngày . . . / . . . ./ 20 . . .
Địa điểm tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Địa điểm tham quan/ khảo sát (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HÌNH THỨC VÀ CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC: (Trong trường hợp tổ chức hội nghị, hội thảo trực tuyến)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ HỘI NGHỊ/ HỘI THẢO
Hội nghị/ Hội thảo tập trung thảo luận các nhóm vấn đề:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chương trình làm việc gồm:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Các hoạt động bên lề hội nghị/ hội thảo:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BÀI TRÌNH BÀY
(Danh sách bài trình bày cùng nội dung sơ lược từng bài và tên/ học hàm, học vị/ chức vụ hiện tại của diễn giả. Đối với các bài tóm tắt của học giả là người nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
THÀNH PHẦN THAM GIA TỔ CHỨC:
Cơ quan phía Việt Nam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cơ quan phía nước ngoài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cơ quan tài trợ (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
THÀNH PHẦN THAM DỰ
(Số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài)
CHƯƠNG TRÌNH CỦA HỘI NGHỊ/ HỘI THẢO 
(Chương trình thay đổi tuỳ thuộc Hội nghị/ hội thảo được tổ chức)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THẢO
Kinh phí dự kiến là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .), trong đó bao gồm:
Chi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tổng cộng= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .đ
	Nguồn kinh phí:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận:
Ban QHĐN;
Các cơ quan liên quan;
Lưu: VT, QHĐNH, QLKH.

File đính kèm:

  • docke_hoach_to_chuc_hoi_nghi_hoi_thao_quoc_te.doc
Biểu Mẫu liên quan