Tổng hợp các mẫu văn bản Báo cáo

doc37 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 366 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Tổng hợp các mẫu văn bản Báo cáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔNG HỢP CÁC MẪU VĂN BẢN BÁO CÁO
BIỂU MẪU
TỔNG HỢP CÁC MẪU VĂN BẢN BÁO CÁO
TỔNG HỢP CÁC MẪU VĂN BẢN BÁO CÁO
1. BÁO CÁO
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
MẪU BÁO CÁO THU HỒI SẢN PHẨM KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ SẢN PHẨM SAU THU HỒI
BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ
BÁO CÁO CHUYỂN LƯU TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp)
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp)
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN
BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Mẫu số 1)
BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Mẫu số 2)
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:........../BC-ĐH
Ngày......tháng......năm 20.......
BÁO CÁO
	(1)	
	(2)	
	/.
Nơi nhận:
- .. ; 
-;
- ...;
- Lưu: VT, (4)
 HIỆU TRƯỞNG (3)
Ghi chú:
(1) Trích yếu nội dung của văn bản.
(2) Nội dung của báo cáo (nếu báo cáo có nhiều nội dung thì bố cục của báo cáo có thể gồm phần, mục từ mục lớn đến mục nhỏ, nếu báo cáo có nội dung ngắn gọn thì bố cục thành các đoạn văn, ngoài ra còn có thể báo cáo bằng bảng biểu). 
(3) - Nếu người ký văn bản là Phó Hiệu trưởng thì ghi: 	
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Nếu người ký văn bản là Trưởng phòng thì ghi:	
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
- Nếu người ký văn bản là Phó trưởng phòng thì ghi:
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).	
TÊN CƠ QUAN ..........................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------***-------
Số: .............../BC
............, ngày ....... tháng ...... năm .......
BÁO CÁO
Tổng kết công tác năm ........
Và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm .............
 Mở đầu:
 Đặc điểm của cơ quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
 Nội dung:
I - Tổng kết công tác năm ...........
Nêu các kết quả đã làm được.
Phân tích đánh giá ưu khuyết điểm đã làm được.
Những bài học kinh nghiệm.
II - Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phải thực hiện trong năm ............
Những nhiệm vụ chính phải làm, các chỉ tiêu.
Các biện pháp tổ chức thực hiện.
Các đề nghị lên cấp trên.
III - Kết luận: Nêu những kết quả công tác chủ yếu trong năm, tự nhận xét đánh giá: tốt, xuất sắc, hoàn thành kế hoạch cấp trên giao........
Nơi nhận:
- ................
- Lưu văn thư
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)
****Tùy thuộc vào tình hình cụ thể tại các đơn vị cơ quan mà các ban công tác, các bạn có thể có những 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ............, ngày ..... tháng ...... năm 201...... 
BÁO CÁO TỔNG KẾT 
CÔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN NĂM 201.. – 201..
Họ và tên:	
Đơn vị công tác:	
Chức danh, chức vụ: (Chức danh ghi theo mã ngạch công chức).	
Nhiệm vụ được giao: (Ghi cụ thể công việc được giao trong năm).	
Tình hình thực hiện các mặt công tác của tôi trong năm 	 như sau:
1. Tự đánh giá việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy chế của Ngành, Nội quy của [Đơn vị công tác]; tham gia các phong trào thi đua do chính quyền và các đoàn thể phát động; thực hiện đăng ký thi đua trong năm.
2. Tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao: (Nêu rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được theo chương trình công tác đã nêu trong Bản đăng ký thi đua đầu năm).
3. Nêu rõ sáng kiến cải tiến, những ý kiến đóng góp có giá trị, công trình nghiên cứu khoa học, bài báo được thực hiện trong năm, cải tiến sản xuất,....tại nơi công tác: 
4. Học tập văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ: (Đã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ, ......).
5. Phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết, tương trợ:	
Trên đây là bản tự đánh giá kết quả công tác, học tập, tu dưỡng của bản thân tôi trong năm 201..-201... Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí, xin chân thành cảm ơn.
Tự đánh giá, đề nghị được tặng danh hiệu thi đua: 	 
Ý kiến đóng góp của Đơn vị 
Thủ trưởng đơn vị
Người báo cáo
Đơn vị báo cáo: .................
Địa chỉ:...............................
Mẫu số B 02 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm
Đơn vị tính:............
CHỈ TIÊU
Mã 
số
Thuyết minh
Năm
nay
Năm
trước
1
2
3
4
5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
01
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)
10
4. Giá vốn hàng bán
11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)
20
6. Doanh thu hoạt động tài chính
21
7. Chi phí tài chính
22
 - Trong đó: Chi phí lãi vay 
23
8. Chi phí bán hàng
24
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
25
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
 {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
30
11. Thu nhập khác
31
12. Chi phí khác
32
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
40
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)
50
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
51
52
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)
60
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
70
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
71
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Lập, ngày ... tháng ... năm ...
Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.
MẪU BÁO CÁO THU HỒI SẢN PHẨM KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ SẢN PHẨM SAU THU HỒI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 
V/v báo cáo thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn.
..., ngày . tháng . năm .
Kính gửi: .. (Tên cơ quan/đơn vị nhận báo cáo)
Tổ chức, cá nhân . báo cáo về việc thu hồi sản phẩm theo bản Thông báo số  và bản Kế hoạch thu hồi số .. như sau:
1. Thông tin về sản phẩm thu hồi:
- Tên sản phẩm:
- Quy cách bao gói: (Khối lượng hoặc thể tích thực)
- Số lô:
- Ngày sản xuất và/hoặc hạn dùng:
- Lý do thu hồi:
2. Thông tin về số lượng sản phẩm không bảo đảm an toàn:
- Số lượng sản phẩm đã sản xuất (hoặc nhập khẩu):
- Số lượng đã tiêu thụ:
- Số lượng sản phẩm đã thu hồi:
- Số lượng sản phẩm còn tồn chưa thu hồi được:
3. Danh sách tên, địa chỉ các địa Điểm tập kết sản phẩm bị thu hồi.
4. Thời gian thu hồi thực tế (từ ngày... đến ngày...).
5. Đề xuất phương thức, thời gian khắc phục lỗi của sản phẩm thu hồi
6. .. (tên tổ chức, cá nhân) báo cáo và đề nghị...(cơ quan/đơn vị liên quan) cho ý kiến bằng văn bản về phương thức xử lý sản phẩm thu hồi của tổ chức, cá nhân.
Nơi nhận:
- Cơ quan/đơn vị cần báo cáo;
- Lưu: .
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đơn vị báo cáo...
Mẫu số B 16 - H
BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ
Năm....................
STT
Tên khách hàng
Diễn giải
Đơn vị tính
Số lượng
Số tiền
1
2
3
4
5
6
1. Phải trả trong nội bộ
..................
..................
2. Phải trả ngoài đơn vị
..................
..................
3. Phải trả khác
.
Cộng
Lập, ngày  tháng  năm 
Người lập biểu
Phụ trách kế toán
Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, họ tên)
(Chữ ký, họ tên)
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Đơn vị báo cáo:......................
 Mẫu số B 03 – DN
Địa chỉ:...................
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)
Năm.	 	 
Đơn vị tính: ...........
Chỉ tiêu
Mã số
Thuyết minh
Năm nay
Năm trước
1
2
3
4
5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
01
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
02
3. Tiền chi trả cho người lao động
03
4. Tiền lãi vay đã trả
04
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
05
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
06
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
07
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
20
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
21
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
22
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
23
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
24
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
25
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
26
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
27
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
30
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
31
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 
32
3. Tiền thu từ đi vay
33
4. Tiền trả nợ gốc vay
34
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính
35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
40
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)
50
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
60
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)
70
Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu
 Lập, ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
Kế toán trưởng
Giám đốc
(Ký, họ tên)
 - Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.
Đơn vị báo cáo:......................
 Mẫu số B 03 – DN
Địa chỉ:...................
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)
Năm.
	Đơn vị tính: ...........
Chỉ tiêu
Mã số
Thuyết minh
Năm nay
Năm trước
1
2
3
4
5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế
01
2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT
02
- Các khoản dự phòng
03
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
04
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
05
- Chi phí lãi vay
- Các khoản điều chỉnh khác 
06
07
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
08
- Tăng, giảm các khoản phải thu
09
- Tăng, giảm hàng tồn kho
10
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
11
- Tăng, giảm chi phí trả trước
12
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh
13
- Tiền lãi vay đã trả
14
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
15
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
16
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
17
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
20
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
21
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
22
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
23
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
24
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
25
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
26
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
27
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
30
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
31
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 
32
3. Tiền thu từ đi vay
33
4. Tiền trả nợ gốc vay
34
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính
35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
40
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)
50
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
60
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)
70
Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số chỉ tiêu”.
 Lập, ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
Kế toán trưởng
Giám đốc
(Ký, họ tên)
 - Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.
HỘI ĐỒNG CÔNG TÁC CN
TRƯỜNG ......................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
....................., ngày ..... tháng ..... năm .......
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP .........
NĂM HỌC ......... – .........
Giáo viên chủ nhiệm: ..
I. DUY TRÌ SỐ LƯỢNG
1. Đầu năm: ........................	 Nữ: 	
2. Cuối năm: .........................	 Nữ: 	
- Tăng: 	 Giảm: 	
- Họ và tên HS tăng, giảm. Lý do.
II. CHUYÊN CẦN
1. Tổng số lần vắng của lớp:...............	 Có phép: 	Không phép: 	
2. HS vắng học nhiều nhất:................................................	Số lần vắng: 	
3. Tổng số lần HS trốn học, bỏ tiết: 	
4. Biện pháp giáo dục HS để duy trì chuyên cần trong lớp học:
III. CHẤT LƯỢNG VĂN HÓA, HẠNH KIỂM NĂM HỌC
1. Tổng hợp số liệu
Mặt giáo dục
TS HS
GIỎI/TỐT
KHÁ
TB
YẾU
KÉM
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
Học lực
Hạnh kiểm
2. Nhận định
2.1. Về học lực
2.1. Về hạnh kiểm 
2.3. Điều kiện, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học (nêu rõ mất mát, hư hỏng, đền bù so với biên bản bàn giao ngày 01/8)
IV. TỔ CHỨC LỚP, CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Chất lượng hoạt động của mạng lưới cán bộ lớp, tổ, chi đội
Nề nếp tự quản, bảo vệ tài sản nhà trường, bảo quản và sử dụng sổ đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm
Kết quả giáo dục Văn thể mỹ, tham gia các phong trào, hội thi do nhà trường, Liên đội phát động, tổ chức
Số buổi lao động của lớp, tự đánh giá về kết quả lao động
5. Kết quả thi đua tháng:
T9
T10
T11
T12
HKI
T1
T2
T3
T4
T5
HKII
CN
6. Tình hình thu nạp các khoản tiền theo quy định
7. Kết quả giáo dục học sinh cá biệt:
V. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2016-2017
1. Học tập: 
2. Hạnh kiểm: 
VI. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
Đối với đồng nghiệp (GVBM, GVCN khác)
Các tổ chức, đoàn thể
Đối với BGH nhà trường 
, ngày .. tháng .. năm ..
TỔ TRƯỞNG
(Ghi rõ ý kiến, kí, ghi rõ họ tên)
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký, ghi rõ họ tên)
TÊN CÔNG TY
--------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
........., ngày ....tháng .....năm ....
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
Họ và tên:	Chức vụ:	Bộ phận công tác:	
Thời gian thực hiện: Tuần: Thứ 1+2; Thứ 3+4	Tháng:........ Năm: ............
TT
NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM 
(NẾU CÓ)
ĐÁNH GIÁ CỦA
 PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
1
..../.../.......
2
3
4
5
	Ghi chú: File mẫu báo cáo đã gửi vào email của các bộ phận.
PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
NGƯỜI BÁO CÁO
CÔNG TY TNHH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
................, ngày........tháng.........năm..........
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN
TUẦN ..
Họ và tên: 	
Bộ phận công tác: 	
TT
Tên công việc
Thời gian làm việc
Kết quả làm được
Chưa làm được
Hướng giải quyết
1
2
3
4
Ghi chú: Nội dung ghi cụ thể, chi tiết
Người báo cáo
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tỉnh (thành phố), ngày.tháng.năm
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng (2)
I- Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên:	Bí danh (nếu có):	Nam, nữ:	
- Ngày, tháng, năm sinh:	
- Quê quán (3):	
- Nơi thường trú:	
- Đơn vị công tác:	
- Chức vụ hiện nay:	
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:	
- Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):	
- Quá trình công tác (4):	
- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:	
II- Thành tích đạt được:
1- Sơ lược thành tích của đơn vị (5):	
2- Thành tích đạt được của cá nhân (6):
- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:	
- Thành tích đạt được:	
III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (7)
Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị Người báo cáo thành tích
 (ký, đóng dấu) (ký, ghi rõ họ và tên)
Xác nhận của cấp trình khen
 (ký, đóng dấu)
Ghi chú:
- (1): Báo cáo thành tích 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
- (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.
- (3): Đơn vị hành chính: xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).
- (4): Nêu tóm tắt quá trình công tác và thời gian giữ chức vụ chính.
- (5): Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh báo cáo thêm việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước (có xác nhận của cục thuế tỉnh, thành phố nơi đơn vị có trụ sở chính). 
- (6): Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện).
- (7): Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
+ Ghi rõ quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghịđối với Huân chương Lao động hạng ba, 06 năm đối Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vv...
+ Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: ghi rõ thời gian 02 lần liên tục được phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở ” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận.
+ Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Tỉnh (thành phố), ngày. tháng năm.
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng (2)
I- Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:
1- Đặc điểm, tình hình:
- Tên đơn vị: (ghi đầy đủ, không viết tắt):	
- Địa điểm trụ sở chính:	
- Quá trình thành lập: 	
- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ); các tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. 
- Cơ sở vật chất: (3):	
2- Chức năng, nhiệm vụ: Những chức năng, nhiệm vụ được giao (hoặc đảm nhận).
II- Thành tích đạt được:
1- Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng,Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ. 
Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước (4).
2- Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3- Thực hiện các nhiệm vụ khác: (5)	
4- Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (nêu ngắn, gọn):	
III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (6):	
Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp Thủ trưởng đơn vị
 nhận xét, xác nhận (ký, đóng dấu)
 (ký, đóng dấu)
Xác nhận của cấp trình khen
 (ký, đóng dấu)
_______________________________________________________________________
Ghi chú:
- (1): Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng; 05 năm đối với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.
- (3: Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng)
- (4): Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị ), ví dụ:
+ Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh so sánh các tiêu chí: giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; số sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước (có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); việcthực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động
+ Đối với trường học: tổng số học sinh, chất lượng và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy
+ Đối với bệnh viện: tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám miễn phí;chất lượng khám, chữa bệnh; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến,áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội)
- (5): Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; công tác xây dựng đảng, đoàn thể; hoạt động xã hội, từ thiện
- (6): Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
UBMTTQVN XÃ ................
BCTMT THÔN ..................
---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------
........., ngày.......tháng.......năm......
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
I- Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên: 	
- Sinh ngày: 	
- Nơi thường trú: 	
- Đơn vị công tác: 	
- Chức vụ hiện nay: 	
II- Thành tích đạt được: 
1- Sơ lược thành tích của đơn vị: 
a) Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới.
- Trong 5 năm qua thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ và các kế hoạch của HĐND, UBND xã và của Chi bộ về phát triển kinh tế xã hội, Ban công tác MT KDC đã cụ thể thành các chỉ tiêu nội dung phù hợp với tình hình để ký cam kết và tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện. Chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi. 
* Về trồng trọt
- Tổng diện tích lúa cả năm 10 ha, tăng so với các năm 03 ha, riêng năm 2009 tăng đến 6,5 ha (hưởng lợi từ nguồn nước hồ Đá Mài - Tân Kim). Năng suất bình quân 55 tạ/ha/ năm. Tăng so với các năm trước 10 tạ/ha
- Thực hiện đề án nâng cao hiệu quả vùng lạc của Huyện, đồng thời thôn áp dụng Công nghệ sinh học vào sản xuất được Huyện và Tỉnh chọn làm điểm nên diện tích đất trồng Lạc đến nay có 18,5 ha năng suất bình quân 20 tạ/ha tăng so với các năm trước 5 tạ/ha. Đặc biệt hai năm 2012, 2013 gieo trồng 5 ha Lạc có phủ bạt nilong cho năng suất cao 28 tạ/ha tăng so với năng suất lạc thường 8 tạ/ha. Phát huy nguồn nước từ hồ Đá Mài - Tân Kim năm 2013 gieo trồng 4,5 ha Lạc trái vụ để chủ động nguồn giống cho vụ mùa sau
- Cây Cao s

File đính kèm:

  • doctong_hop_cac_mau_van_ban_bao_cao.doc
Biểu Mẫu liên quan