Phiếu đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Phiếu đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
Đơn vị: . . . . . . . . . . .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 20
PHIẾU ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
1. CHỦ ĐỀ:
	“  ”
2. CẤP TỔ CHỨC:
Quốc tế: ¨
Quốc gia: ¨
Bộ, ĐHQG, ngành, địa phương: 	 ¨
Cấp trường: ¨
Cấp Khoa và tương đương: 	¨
Cấp Bộ môn thuộc Khoa: ¨
3. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
Thời gian bắt đầu triển khai:	
Thời gian tổ chức thực hiện:	
4. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ:
5. DANH SÁCH DỰ KIẾN BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO:
Họ và tên
Đơn vị công tác
Nhiệm vụ được giao
6. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH: (nếu có)
Tên đơn vị trong và ngoài nước
Nội dung phối hợp
7. TÍNH CẤP THIẾT CỦA HỘI THẢO:
8. MỤC TIÊU HỘI THẢO:
9. TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO:
10. DỰ KIẾN SẢN PHẨM:
Buổi hội thảo: 
Kỷ yếu, bài tham luận : 
11. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THẢO: (bản dự trù kinh phí đính kèm)
	Tổng kinh phí dự kiến: 	
	Tổng số tiền bằng chữ:	
	 TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐĂNG KÍ
Ghi chú: Các mục cần ghi đầy đủ, chính xác, rõ ràng

File đính kèm:

  • docphieu_dang_ky_to_chuc_hoi_nghi_hoi_thao.doc
Biểu Mẫu liên quan