Tờ trình xin ý kiến về Đề án nhân sự, dự kiến nhân sự Ủy ban Hội LHTN

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Tờ trình xin ý kiến về Đề án nhân sự, dự kiến nhân sự Ủy ban Hội LHTN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam
ỦY BAN..
***
 Số: ......- TTr/UBH
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.
................., ngày.....tháng..... năm.....
TỜ TRÌNH
Xin ý kiến về đề án nhân sự, dự kiến nhân sự Ủy ban Hội LHTN ......... 
 Kính gửi: Ủy ban Hội liên hiệp Thanh niên Huyện 
	Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/3/2010 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
	Căn cứ Điều lệ Hội LHTN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1176/QĐ-BNV ngày 14/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 
	Căn cứ Quy định số .....-QĐ/HU, ngày ...../...../..... của Ban Thường vụ Huyện ủy Quy định về phân cấp quản lý cán bộ;
Căn cứ Hướng hiện kế hoạch số ..-KH/UBH ngày ../../..của Ủy ban Hội LHTN Huyện ..về tổ chức Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Huyện ..lần thứ I, nhiệm kỳ ..và Hướng dẫn số .-HD/UBH ngày ../../..của Ủy ban Hội LHTN Huyện ..về tổ chức Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Huyện ..lần thứ I, nhiệm kỳ ..
Ủy ban Hội LHTNkính trình xin ý kiến của Hội LHTN Huyện về Đề án nhân sự và dự kiến nhân sự Ủy ban Hội LHTN .. (Có danh sách trích ngang kèm theo).
Ủy ban Hội liên hiệp Thanh niên .......... trân trọng kính trình./.
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
Nơi nhận:
 - Như kính gửi (để trình);
 - Lưu.
TM. ỦY BAN HỘI
CHỦ TỊCH
DANH SÁCH TRÍCH NGANG
dự kiến nhân sự Ủy ban Hội LHTN Khóa.., nhiệm kỳ 2014-2019
(Kèm theo Tờ trình số -TTr/UBH ngày /02/2014 của Ủy ban Hội LHTN .)
STT
- Họ và tên
- Ngày tháng năm sinh
Giới tính
Dân tộc
Tôn giáo
Quê quán
- Ngày vào Đảng
- Ngày chính thức
Trình độ
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Giới thiệu để hiệp thương chức vụ
Chuyên môn
Ngoại ngữ
Tin học
LL
CT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9

File đính kèm:

  • docto_trinh_xin_y_kien_ve_de_an_nhan_su_du_kien_nhan_su_uy_ban.doc
Biểu Mẫu liên quan