Mẫu Thông báo Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu - Mẫu số 01/KTTT

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu - Mẫu số 01/KTTT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 01/KTTT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ./TB-............. 
............, ngày..........tháng ........năm ......
THÔNG BÁO
Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu
Kính gửi:.....(tên người nộp thuế)................................................
Mã số thuế: .................................................................................
Địa chỉ nhận thông báo :..............................................................
Căn cứ qui định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế;
Để làm rõ các nội dung:
1.....................................................................................................................
2.....................................................................................................................
trong hồ sơ: .................................................................................................;
(Tên cơ quan thuế ra thông báo) ................... đề nghị ....(tên người nộp thuế).......................... cử đại diện đến làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế (hoặc có văn bản) để giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu sau đây:
1.....................................................................................................................
2.....................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Thời gian làm việc: .......... giờ .........ngày.......... tháng .......... năm ............
Địa điểm làm việc ........................................................................................
(Hoặc văn bản giải trình, thông tin, tài liệu bổ sung gửi về cơ quan thuế .................... trước ngày...... tháng ......... năm..........) 
Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế.............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: .................................. 
(Tên cơ quan thuế ra thông báo) ........ thông báo để (tên người nộp thuế).... được biết và thực hiện./.
Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT;.... 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
NGƯỜI NỘP THUẾ NHẬN THÔNG BÁO
Ngày ............... tháng ............... năm ..............
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Ghi chú: 
1. Phần các nội dung cần giải trình, bổ sung thông tin tài liệu cần ghi rõ thuộc hồ sơ thuế nào (khai thuế, miễn giảm, hay hoàn thuế....) và kỳ tính thuế. 
2. Phần địa điểm làm việc cần ghi rõ tên phòng, bộ phận làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế. 
3. Trường hợp chuyển Thông báo trực tiếp đến người nộp thuế thì người nộp thuế ký xác nhận đã nhận Thông báo. 

File đính kèm:

  • docmau_thong_bao_ve_viec_giai_trinh_bo_sung_thong_tin_tai_lieu.doc
Biểu Mẫu liên quan