Mẫu quyết định V/v ban hành hệ thống thang lương, bảng lương

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 442 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu quyết định V/v ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(TÊN DOANH NGHIỆP)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 	
, ngày  tháng  năm 
QUYẾT ĐỊNH 
V/v ban hành Hệ thống Thang lương, bảng lương
GIÁM ĐỐC . (Tên doanh nghiệp)
- Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về tiền lương và Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của  (Tên doanh nghiệp - Nếu là doanh nghiệp tư nhân thì bỏ căn cứ này);
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành Hệ thống Thang bảng lương của  (Tên doanh nghiệp)
Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày	
Điều 3: Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT;
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_quyet_dinh_vv_ban_hanh_he_thong_thang_luong_bang_luong.doc
Biểu Mẫu liên quan