Mẫu Thông báo Về việc không chấp thuận hồ sơ gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản - Mẫu số 04/GHKS

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo Về việc không chấp thuận hồ sơ gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản - Mẫu số 04/GHKS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 04/GHKS
TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ
BAN HÀNH THÔNG BÁO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: /TB-CT(CCT)
.., ngày .. tháng . năm 
THÔNG BÁO
Về việc không chấp thuận hồ sơ gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;
Căn cứ Điều 11 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
Căn cứ Điều 20 Nghị định số .../2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;
Sau khi xem xét công văn số . ngày ... tháng ... năm... kèm theo hồ sơ đề nghị gia hạn của.....(Tên người nộp thuế), Mã số thuế .., địa chỉ nhận thông báo: ..
.... (Tên cơ quan thuế) thông báo:
Trường hợp của ....(Tên người nộp thuế) không thuộc đối tượng được gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Lý do:
- .
- .
...(Tên người nộp thuế) có nghĩa vụ nộp ngay số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
...(Tên người nộp thuế) .thông báo để ...(Tên người nộp thuế) biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- (Tên người nộp thuế)
- ..;
- Lưu: VT..
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
BAN HÀNH THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_ve_viec_khong_chap_thuan_ho_so_gia_han_nop_tie.docx