Mẫu Báo cáo Về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất - Mẫu 11. BCCTKT

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 12/06/2022 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Báo cáo Về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất - Mẫu 11. BCCTKT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA
--------
Mẫu 11. BCCTKT
16/2012/TT-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số:	/BC-.	, ngày	tháng	năm 20..
BÁO CÁO
Về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất
Đặc điểm tình hình cơ sở sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý:
(Sản phẩm chính, ước tính khối lượng sản phẩm và giá trị (nếu có)
Kết quả kiểm tra:
Các loại sản phẩm đã kiểm tra;
Số cơ sở được kiểm tra và địa bàn kiểm tra;
Tình hình chất lượng sản phẩm qua kiểm tra;
Tình hình vi phạm, xử lý và một số vụ điển hình:
Số vụ vi phạm, xử lý.
Các hành vi vi phạm.
Một số vụ điển hình: Cơ sở vi phạm, loại sản phẩm (số lượng, trị giá), nội dung vi phạm, hình thức và mức xử lý.
Tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Nhận xét đánh giá chung:
Kiến nghị:
(Các phụ lục kèm theo báo cáo	)
Nơi nhận:
Cơ quan chủ quản (để báo cáo);
Tổng cục TĐC;
Lưu: VT, ( đơn vị soạn thảo).

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxmau_bao_cao_ve_cong_tac_kiem_tra_chat_luong_san_pham_trong_s.docx