Mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông

doc3 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 528 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BỘ CÔNG AN 	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ảnh 4x6 cm 
mới chụp 
mặt nhìn thẳng 
đầu để trần. 
(2) 
CỤC QUẢN LÝ X.N.C Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
 --------- ----------------------- 
 TỜ KHAI 
 ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG (1)
1- Họ và tên (viết chữ in hoa) ............................................2-Nam, nữ.................
Các tên khác (nếu có)........................................................................................
3- Sinh ngày ....... tháng ....... năm ................tại................................................
4- Tôn giáo ..................... 5- Trình độ văn hoá....................................................
6- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: số nhà (xóm, thôn) .............đường phố........
 phường(xã, thị trấn)................quận(huyện)..................tỉnh(thành phố)...............
7-Nơi đăng ký tạm trú dài hạn (nếu có thì ghi cụ thể như mục 6 trên) .................... 
............................................................................... 8-Nghề nghiệp................. 
9- Giấy CMND số....................... Ngày cấp ...../...../.............Nơi cấp.....................
10- Đã được cấp hộ chiếu phổ thông số......................... Ngày cấp ......./........./.....
Nơi cấp............................................. có giá trị đến ngày ........./........../..............
11-Tên và địa chỉ cơ quan làm việc (3)................................................................. 
....................................................... 12- Chức vụ (nếu có)(3)............................
13- Văn bản của cơ quan chủ quản v/v cử (cho phép) đi nước ngoài số ....ngày.../.../...(kèm theo)(3)
14- Tóm tắt quá trình hoạt động từ trước đến nay: 
Từ năm...... đến năm ......
Làm gì
ở đâu
15- Thân nhân ở trong nước và nước ngoài (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột): 
Quan hệ
Họ tên
Năm sinh
Nghề nghiệp
Địa  chỉ cư trú
ảnh trẻ em 
3x4 cm 
mới chụp 
mặt nhìn thẳng, 
đầu để trần 
(2)
16-Trẻ em dưới 16 tuổi đi cùng: 
1-Họ và tên............................................... Nam, nữ ............... 
Sinh ngày.... tháng .... năm .....tại.........................................
Quan hệ với người đề nghị cấp hộ chiếu .................................
ảnh trẻ em 3x4 cm 
mới chụp 
mặt nhìn thẳng, 
đầu để trần 
(2) 
2-Họ và tên   ............................................ Nam, nữ .............. 
Sinh ngày ....tháng .....năm ... tại ........................................
Quan hệ với người đề nghị cấp hộ chiếu ................................. 
17- Những điều muốn ghi thêm (nếu có)..................................................................
..........................................................................................................................
 Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên. 
Số điện thoại và số FAX liên hệ khi cần...............................................................
 Xác nhận Làm tại .................. ngày ...../ ......./......
 Người đề nghị 
*Thủ trưởng cơ quan chủ quản xác nhận lời khai (Ký, ghi rõ họ tên)
 là đúng(3). 
*Trưởng Công  an phường,
 xã................................................................. 
xác nhận các mục 1, 3, 6, 7 và 9 khai trên là đúng. 
Ngày...... tháng ........ năm........ 
(Người xác nhận ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
Xét duyệt nhân sự của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(đối với những người không thuộc diện quy định tại điểm a, b khoản 1 
Điều 9 – Nghị định số 05/2000/ NĐ-CP ngày 3-3-2000 của Chính Phủ)
1- Đồng ý cấp hộ chiếu/ không đồng ý cấp hộ chiếu, lý do:....................................
......................................................................................................................
2-Ý kiến khác................................................................................................................ 
......................................................................................................................
 Ngày ......... tháng......... năm............. 
(Giám đốc Công an tỉnh, thành phố hoặc người 
 được Giám đốc uỷ quyền ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Ghi chú   (1) Tờ khai này dùng cho công dân Việt Nam. 
(2) Dán 01 tấm ảnh vào khung, kèm  thêm 03 tấm ảnh để cấp hộ chiếu. 
(3)Các mục 11, 12, 13 và phần “xác nhận” của Thủ trưởng cơ quan chủ quản chỉ dành cho những người thuộc biên chế của cơ qua, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân(kể cả người làm công theo chế độ hợp đồng từ 1 năm trở lên và những người được cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước cử sang làm việc tại các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam). 

File đính kèm:

  • docmau_to_khai_de_nghi_cap_ho_chieu_pho_thong.doc