Mẫu Báo cáo kết quả khắc phục - Mẫu 4

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Báo cáo kết quả khắc phục - Mẫu 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Địa danh, ngày . tháng ... năm 
Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền cấp) 
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC
I. Thông tin chung:
1. Tên Cơ sở: ..........
2. Địa chỉ Cơ sở: 
3. Số điện thoại: ... Fax:  Email: 
II. Tóm tắt kết quả khắc phục:
TT
Lỗi theo kết luận kiểm tra ngày...tháng.... năm .... của.
Nguyên nhân sai lỗi
Biện pháp khắc phục
Kết quả
1
2
3
Đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm./.
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxmau_bao_cao_ket_qua_khac_phuc_mau_4.docx