Biểu mẫu Quyết định về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 379 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Quyết định về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY................... 
 _____*****______
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______*****_______
Số: ............./QĐ
........................., ngày.......tháng.......năm ..........
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
_________________
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY...................................... 
-	Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
-	Căn cứ Điều lệ Công ty..............................................
-	Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty;
-	Xét trình độ khả năng của Ông (bà) ........................... 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm người có thông tin sau đây
Họ và tên : Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:
CMTND số: 
Ngày cấp: Nơi cấp: 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 
Xã/Phường/Thị trấn: 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 
Tỉnh/Thành phố: 
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 
Xã/Phường/Thị trấn: 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 
Tỉnh/Thành phố: 
Điện thoại: . Fax: 	
Email: . Website: 	
Giữ chức vụ trưởng chi nhánh Công ty ..................... phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
Điều 2: Ông (bà).............................................có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng thành viên (hội đồng cổ đông) về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.
Điều 3: Các Phòng, ban và Ông (bà).............................................chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
T/M CÔNG TY
GIÁM ĐỐC
	 -Như điều 3;
-Phòng TCHC;
-Lưu VP.

File đính kèm:

  • docbieu_mau_quyet_dinh_ve_viec_bo_nhiem_nguoi_dung_dau_chi_nhan.doc
Biểu Mẫu liên quan