Tổng hợp mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

docx21 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Tổng hợp mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔNG HỢP MẪU TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU
TỔNG HỢP MẪU TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
TỔNG HỢP MẪU TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
TỜ TRÌNH V/v Đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014-2015 
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị UBND tỉnh khen thưởng thành tích .
TỜ TRÌNH V/v đề nghị khen thưởng thành tích năm
TỜ TRÌNH V/v đề nghị xét khen thưởng thành tích hoạt động SXKD năm 
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng – Mẫu số 1
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng – Mẫu số 2
TỜ TRÌNH V/v Khen thưởng năm
TỜ TRÌNH V/v Đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng cấp nhà nước
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
BCH ĐOÀN KHOA........
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đồng Nai, ngày tháng năm 2015
TỜ TRÌNH
V/v Đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014-2015 
Căn cứ kế hoạch số 38-KH/ĐTN ngày 23/11/2015 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức Tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014-2015 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai giữa nhiệm kỳ 2014 – 2017.
Nhằm kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực cho phong trào Đoàn trong giữa nhiệm kỳ 2014 – 2017. Ban chấp hành Đoàn khoa.............................................kính đề nghị Đoàn trường xem xét và tặng giấy khen cho tập thể và các cá nhân sau:
Tập thể:
Cá nhân:
XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA
TM. BCH ĐOÀN KHOA
BÍ THƯ
XÁC NHẬN BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Tên đơn vị hoặc 	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 địa phương	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ......../TTr/... 	 ..., ngày...... tháng......năm 20 ... 
TỜ TRÌNH 
 Về việc đề nghị UBND tỉnh khen thưởng thành tích .
Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng, ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP, ngày 30/9/2005 của Chính phủ, qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Công văn số 1898/CV.UBND, ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, qui định về việc khen thưởng thành tích ủng hộ tiền, vật chất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội - từ thiện trong tỉnh và khen thành tích phong trào hàng năm; 
Căn cứ Biên bản ghi kết qủa cuộc họp ngày....tháng ....năm 20...của Hội đồng Thi đua Khen thưởng ...
Xét thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào............ năm 20...hoặc từ năm ..đến năm., hoặc khen thành tích ủng hộ tiền, của.v.vcủa tập thể và cá nhân thuộc đơn vị ......; 
Chủ tịch UBND huyện, thị xã .... hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị .....đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long xét duyệt thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen chotập thể vàcá nhân, về thành tích ...........cụ thể:
I. Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho .... tập thể:
1. 
2. 
II. Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho .....cá nhân:
1.
2.
Hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm: Trích Biên bản họp Hội đồng Thi đua khen thưởng của.....; danh sách tóm tắt thành tích, báo cáo thành tích của đơn vị và cá nhân./.
Nơi nhận: 	Thủ trưởng đơn vị, đia phương
- Như tiêu đề;	 Ký tên đóng dấu
- Lưu...
Ghi chú: Thành tích ủng hộ tiền, vật chất đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội từ thiện không cần phải làm báo cáo thành tích, nhưng đơn vị đề nghị khen phải tóm tắt được số liệu cụ thể tiền, của, vật chất để ủng hộ xây dựng công trình phúc lợi gì cho địa phương nào thời gian cụ thể; Danh sách đề nghị khen thưởng không viết tắt viết thiếu tên đơn vị và họ tên cá nhân và chức vụ đơn vị công tác. Nếu danh sách đề nghị khen thưởng quá nhiều tập thể và quá nhiều cá nhân, có thể làm danh sách kèm theo như mẫu ở trang sau:
Danh sách đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho ...tập thể và ...cá nhân
kèm theo Tờ trình số: /TTr- .....ngày ... tháng ... năm 200...
Của ......
I. Bằng khen cho .... tập thể:
1.
2.
II. Bằng khen cho .....cá nhân:
1.
2.
	Thủ trưởng đơn vị, đia phương
	 	(Ký tên đóng dấu)
ỦY BAN NHÂN DÂN 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	______________________________________
UBND QUẬN, HUYỆN hoặc SỞ, TỔNG CTY
_________________________
V/v đề nghị khen thưởng thành tích 
năm 
	 Số : /TTr-UBND 	TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng .... năm 2009 	 
Kính gửi : - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
	- Ban Thi đua Khen thưởng thành phố.
Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005.
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ. Quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng.
Căn cứ quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND thành phố về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quận, Huyện (Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) ngàythángnăm
Xét thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân thuộc Quận, Huyện (Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) trong năm.
Để ghi nhận thành tích và kịp thời động viên phong trào thi đua của đơn vị, Chủ tịch UBND Quận, Huyện (hoặc Giám đốc Sở, Ban, Ngành, Tổng Giám đốc Tổng Công ty).
Kính đề nghị Ban Thi đua Khen thưởng thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị khen thưởng thành tích năm cho các tập thể và cá nhân thuộc Quận, Huyện (hoặc Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) như sau:
Đề nghị UBND thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng:
1. Huân chương Lao động hạng cho tập thể và cá nhân.
2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và ... cá nhân (theo danh sách đính kèm) thuộc Quận, Huyện (hoặc Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 200 và liên tục nhiều năm từ năm 200 đến năm 200 
(Kèm theo Báo cáo thành tích, Báo cáo tóm tắt thành tích và Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Quận, Huyện (hoặc Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) ) 
Kính mong được chấp thuận.
Nơi nhận : 	Chủ tịch UBND Quận hoặc Giám đốc Sở.., 
- Như trên;	Tổng Giám đốc Tổng Công ty	 
- TTUB hoặc Ban Giám đốc Sở;
- TT Quận ủy hoặc Đảng ủy Sở;
- Thành viên Hội đồng TĐKT Quận 
 (hoặc Sở, Ngành, Tổng Cty,);	 
- Lưu: VT, TĐ.	 
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN 
THUỘC QUẬN, HUYỆN (SỞ, BAN, NGÀNH, TỔNG CÔNG TY) 
ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG.
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngàythángnăm 200)
__________________________
UBND QUẬN, HUYỆN (SỞ, BAN, NGÀNH, TỔNG CÔNG TY) 
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Số: /TT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
, ngày tháng năm 
TỜ TRÌNH
V/v đề nghị xét khen thưởng thành tích hoạt động SXKD năm 
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ – CP ngày 30/5/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 23/09/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với Doanh nghiệp;
Xét thành tích hoạt động năm của . kính đề nghị UBND tỉnh xem xét khen thưởng thành tích hoạt động sản xuất kinh doanh năm của ...
(Kèm theo danh sách và hồ sơ)
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.
Nơi nhận :
- Ban TĐKT.
THỦ TRƯỚNG ĐƠN VỊ
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
Số:       /TTr.       
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(1).,  ngày . tháng . năm 
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị khen thưởng ..(2)
Kính gửi: Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Tư pháp.
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và các văn bản hướng dẫn thi đua, khen thưởng hiện hành;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 07/3/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp; Quyết định 1967/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng và kết quả phiên họp ngàythángnămcủa ..(3)..
(3) kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp xem xét, trình cấp có thẩm quyền xét tặng, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ..(2). như sau:
1. Cờ thi đua của ngành Tư pháp: .tập thể.
2. Cờ thi đua của UBND tỉnh: .tập thể.
3. Tập thể lao động xuất sắc: ..tập thể.
4. Tập thể lao động tiên tiến: ..tập thể.
5. Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp: ..cá nhân.
6. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: ..cá nhân.
7. Chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc Lao động tiên tiến: ..cá nhân.
8. Chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc Lao động tiên tiến: ..cá nhân.
9. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: .tập thể;.cá nhân.
10. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: .tập thể;.cá nhân.
11. Giấy khen của Giám đốc Sở: .tập thể;.cá nhân.
(Có danh sách kèm theo)
(3)..  trân trọng đề nghị./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, 
TRƯỞNG PHÒNG/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
“Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên”
Ghi chú:
(1): Địa danh.
(2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (thành tích năm, đột xuất, theo đợt hoặc theo chuyên đề).
(3): Tên cơ quan, đơn vị đề nghị.
Mẫu số 02:
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-.... ngày...thángnăm)
Số TT
Danh hiệu, hình thức khen thưởng
Họ và tên cá nhân; tên tập thể
Chức vụ, đơn vị
I
 Cờ thi đua của ngành Tư pháp 
1
.
II
 Cờ thi đua của UBND tỉnh
1
 .
III
 Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 
1
 .
IV
 Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
1
 .
V
 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp 
1
 Ông (bà ) 
VI
 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
1
 Ông (bà ) 
VII
 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
1
 Ông (bà ) 
VIII
 Danh hiệu Lao động tiên tiến
1
 Ông (bà ) 
IX
 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
a.
 Tập thể:
1.
.
b.
 Cá nhân
1.
 Ông (bà ) 
X
 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
a.
 Tập thể:
1.
..
b.
 Cá nhân
1.
 Ông (bà ) 
XI
 Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp
a.
 Tập thể:
1.
..
b.
 Cá nhân
1.
 Ông (bà ) 
 	 Tổng số tập thể; .cá nhân.
 NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG PHÒNG/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
“Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên”
(ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp)
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:       /TTr.
(1)., ngày . tháng . năm 
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị khen thưởng ..(2)
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp (hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên) 	 
- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 
- Căn cứ Thông tư số /2015/TT-BTP ngày tháng năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp và kết quả phiên họp ngàythángnămcủa Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ..(3)..
(3) kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp (hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên) xét, tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ..(2). như sau:
1. “Cờ thi đua ngành Tư pháp” .tập thể.
2. “Tập thể lao động xuất sắc”..tập thể.
3. “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp” ..cá nhân.
4. “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”.tập thể;.cá nhân.
..
(Có danh sách kèm theo)
(3).. kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu: VT, 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1) Địa danh;
(2) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích năm, theo chuyên đề..;
(3) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị.
LĐLĐ TỈNH BR-VT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	..	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số: /	 , ngày tháng năm 20
TỜ TRÌNH
V/v Khen thưởng năm.
Kính gửi: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.
Căn cứ quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 và Hướng dẫn số /HD-LĐLĐ ngày của LĐLĐ tỉnh;
	Ban Thường vụ .(LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn và tương đương) đã tổng kết đánh giá thành tích hoạt động và xây dựng tổ chức CĐ, các phong trào thi đua của địa phương (ngành) năm..như sau:
Về hoạt động và xây dựng tổ chức CĐ.
Về tổ chức phong trào thi đua..
Với những thành tích trên, Ban Thường vụ đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xét khen thưởng cho tập thể và cá nhân sau:
1. Đề nghị khen thưởng TLĐ:
- Tặng Cờ cho:.. CĐCS 
- Tặng Cờ chuyên đề về ..cho;
- Tặng Bằng khen toàn diện chotập thể,..cá nhân;
- Tặng Bằng khen chuyên đề cho..tập thể,cá nhân;
2. Khen thưởng LĐLĐ tỉnh:
- Tặng Cờ cho: CĐCS;
- Tặng Bằng khen toàn diện cho tập thể, .cá nhân;
- Tặng Bằng khen chuyên đề cho . tập thể, .cá nhân.
 (Có danh sách kèm)
Ban Thường vụ .đảm bảo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng là đúng thực tế.
	Kính trình Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xét quyết định.
	Hồ sơ kèm theo tờ trình gồm có:
- Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị tặng cờ.bản
- Tóm tắt thành tích (Danh sách trích ngang) của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởngbản.
- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởngbản
- Các văn bản khác. 
Nơi nhận:	TM. BAN THƯỜNG VỤ
- 	CHỦ TỊCH ( hoặc P. CHỦ TỊCH)
	Mẫu số 1b	
	LĐLĐ TỈNH BR-VT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	..	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số: /	, ngày tháng năm 20
TỜ TRÌNH
V/v Đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua
 Kính gửi: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.
Căn cứ quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 và Hướng dẫn số /HD-LĐLĐ ngày của LĐLĐ tỉnh;
LĐLĐ huyện .(Công đoàn ngành.) đã tổ chức đánh giá kết quả hoạt động năm . và bình xét các danh hiệu thi đua năm..Căn cứ biên bản cuộc họp (kèm theo) ngày / /20..., đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh công nhận các danh hiệu thi đua sau:
1. Lao động tiên tiến:
- Ông (bà):Chức vụ..
- Ông (bà):Chức vụ..
2. Chiến sỹ thi đua cơ sở:
- Ông (bà):Chức vụ..
- Ông (bà):Chức vụ..
3. Tập thể lao động tiên tiến (Tập thể lao động xuất sắc).
Nơi nhận:	TM. BAN THƯỜNG VỤ
- 	CHỦ TỊCH ( hoặc P. CHỦ TỊCH)
-	Ký tên, đóng dấu
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
(kèm theo Tờ trình số /TTr - ngày tháng năm của..)
 Số TT
Danh hiệu, hình thức khen thưởng
Họ và tên cá nhân; tên tập thể
Chức vụ, đơn vị
I
 Cờ thi đua ngành Tư pháp
1.
.
II
 Tập thể lao động xuất sắc
1.
III
 Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp
1
 Ông (bà ) 
IV
 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
a.
 Tập thể:
1.
..
b.
 Cá nhân
1.
 Ông (bà ) 
 NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH. 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:       /TTr.
(1)., ngày . tháng . năm 
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị khen thưởng cấp nhà nước
 Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp
- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và các văn bản hướng dẫn thi đua, khen thưởng hiện hành;
- Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 7 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp và kết quả phiên họp ngàythángnămcủa Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ..(3)..
(3) kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét, tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ..(2). như sau:
1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:.........tập thể;..........cá nhân 
2. Huân chương Lao động hạng Nhất.....tập thể; ...........cá nhân
3. Huân chương Lao động hạng Nhì.....tập thể; ...........cá nhân 
4. Huân chương Lao động hạng Ba.....tập thể; ...........cá nhân
(Có danh sách kèm theo)
(3).. kính đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu: VT, 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1): Địa danh.
(2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (thành tích năm, đột xuất, theo đợt hoặc theo chuyên đề).
(3): Tên cơ quan, đơn vị đề nghị.
Mẫu số 02:
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-.... ngày...thángnăm)
Số TT
Danh hiệu, hình thức khen thưởng
Họ và tên cá nhân; tên tập thể
Chức vụ, đơn vị
I
 Bằng khen của TTCP
a.
Tập thể
1
..........
b
Cá nhân
1
Ông (bà)
II
 Huân chương Lao động hạng Ba
a.
Tập thể
1
..........
b
Cá nhân
1
Ông (bà)
III
 Huân chương Lao động hạng Nhì
a.
Tập thể
1
..........
b
Cá nhân
1
Ông (bà)
IV
 Huân chương Lao động hạng Nhất
a.
 Tập thể:
1.
..
b.
 Cá nhân
1.
 Ông (bà ) 
 Tổng số tập thể; .cá nhân.
 NGƯỜI LẬP BIỂU
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)
Nguồn: Sưu tầm

File đính kèm:

 • docxtong_hop_mau_to_trinh_de_nghi_khen_thuong.docx
Biểu Mẫu liên quan