Tờ trình Đề nghị xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Tờ trình Đề nghị xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN... 
TRƯỜNG ...
Số: ...../TTr-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..., ngày...tháng ...năm ... 
TỜ TRÌNH
Đề nghị xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá năm ...
Kính gửi: Ban chỉ đạo phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” huyện ... 
Căn cứ Quyết định số ../ ../QĐ-UBND ngày ... tháng ...năm ... của UBND tỉnh ... ban hành Quy chế công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá trên địa bàn Tỉnh ... ;
Căn cứ vào kết quả tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá của đơn vị Trường ... , theo công văn số 02/BCĐ ngày .. tháng ..năm .. của Ban chỉ đạo phong trào “xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” huyện ... về việc thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá năm ”;
Ban chỉ đạo phong trào xây dựng đơn vị văn hóa Trường ... đã thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức tự kiểm tra việc phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá năm ... Kết quả năm ... đơn vị đạt .../100 điểm. Căn cứ vào các tiêu chuẩn thì Trường ... đủ điều kiện đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá năm ....
Vậy trường ... lập tờ trình đề nghị Ban chỉ đạo phong trào “xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” huyện ... thẩm định và Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá năm ... cho đơn vị trường ..../.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docto_trinh_de_nghi_xet_cong_nhan_danh_hieu_co_quan_don_vi_van.doc
Biểu Mẫu liên quan