Phiếu đánh giá và phân loại công chức - Mẫu số 02

doc4 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Phiếu đánh giá và phân loại công chức - Mẫu số 02, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 02
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG LÙ COI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
Năm 2015
Họ và tên: TRẦN TRÙNG TRỤC
Chức vụ, chức danh: 
Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân phường Lù Coi
Ngạch công chức: 01.003. Bậc: 1/9. Hệ số lương: 
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:
Bản thân luôn luôn có tư tưởng bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành tốt mọi đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:
Bản thân luôn tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh. Tự bản thân có tinh thần tốt trong việc tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, luôn giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu, Luôn giữ gìn sự đoàn kết trong cơ quan, hòa đồng vui vẻ, gần gũi với mọi người. Có mối quan hệ tốt với nhân dân tại nơi cư trú, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở.
Bản thân luôn chấp hành tốt quy định về thời gian làm việc 
3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
Bản thân tự nhận thấy có đủ năng lực cũng như trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu thực tế của công việc
4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Luôn thể hiện tính chủ động, sáng tạo, đảm bảo hoàn thành tiến độ công việc được giao kịp thời và giải quyết công việc theo đúng thời gian quy định
Trong thực hiện nhiệm vụ bản thân luôn phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Luôn thể hiện tính trách nhiệm trước công việc.
5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:
Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc chuyên môn cũng như trong quá trình phối hợp thực hiện với các ban ngành, đoàn thể liên quan để đạt được hiệu quả cao nhất.
Khi phối hợp thực hiện nhiệm vụ luôn có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi. Không có thái độ đùn đẩy trách nhiệm và công việc cho người khác cũng như thiếu tinh thần trách nhiệm khi phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
Bản thân đã cố gắng phát huy và giữ mối quan hệ đoàn kết, phối hợp với đồng nghiệp và các tổ chức liên quan, đồng thời phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành công việc được giao.
6. Thái độ phục vụ nhân dân:
Luôn có thái độ nhã nhặn, ân cần, đúng mực khi giao tiếp với nhân dân và giải quyết công việc theo yêu cầu của người dân theo đúng các quy định của Nhà nước và pháp luật.
Tinh thần phục vụ nhân dân tận tình, giải quyết công việc hài hòa, đạt tình đạt lý, được nhân dân tin tưởng.
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
a.Ưu điểm:
Luôn giữ vững quan điểm, lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị trước những khó khăn, thử thách trong công việc. Không đùn đẩy né tránh, có sáng tạo trong công việc. Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, khiêm tốn, học hỏi trong công việc. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, khả năng xử lý công việc tốt. Có ý thức tổ chức kỷ luật, thẳng thắn, trung thực. Có ý thức trong viêc đấu tranh phê và tự phê bình. Có ý thức đấu tranh bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng đoàn kết nội bộ, bảo vệ chân lý, chống các biểu hiện tiêu cực.
* Nhược điểm:
Do số lượng công việc nhiều nên bản thân đôi lúc sắp xếp công việc chưa khoa học. Chưa thực sự phát huy tốt tính tự giác. Còn chậm trễ trong công tác báo cáo.
2. Phân loại đánh giá:
Bản thân tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ngày 17 tháng 11 năm 2015
Công chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)
III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................
Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................
2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ:
- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực:
- Không hoàn thành nhiệm vụ:
Ngày tháng năm 2015
Thủ trưởng đơn vị

File đính kèm:

  • docphieu_danh_gia_va_phan_loai_cong_chuc_mau_so_02.doc
Biểu Mẫu liên quan