Biểu mẫu Báo cáo tình hình thu thập và cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường

doc5 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 326 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Báo cáo tình hình thu thập và cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục
MẪU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC THU THẬP VÀ CUNG CẤP 
THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo công văn số /TCMT-TTDL ngày tháng năm 2021 của Tổng cục Môi trường)
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Số: /BC-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
., ngày..tháng..năm..
BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH THU THẬP VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN, 
DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG
Năm
Kính gửi: 
Thông tin chung của đơn vị báo cáo
Tên cơ quan/đơn vị:
Người đại diện:
Địa chỉ:.
Số điện thoại:. Fax:... E-mail:.
Thu thập thông tin, dữ liệu về môi trường
Giao nộp thông tin, dữ liệu
TT
Thông tin, dữ liệu
Đơn vị tính
Khối lượng
Tổ chức/cá nhân giao nộp
Ghi chú
1.
2.
3.
Thu thập, cập nhật thông tin mô tả
TT
Thông tin, dữ liệu
Đơn vị tính
Khối lượng
Tổ chức/cá nhân giao nộp
Ghi chú
1.
2.
3.
Cung cấp, sử dụng thông tin, dữ liệu về môi trường
TT
Thông tin, dữ liệu
Đơn vị tính
Khối lượng
Tổ chức/cá nhân được cung cấp
Thời gian thực hiện
Kinh phí (nếu có)
Ghi chú
1.
2.
3.
Trên đây là tình hình thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường năm  thuộc phạm vi quản lý của gửi để tổng hợp./.
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN
(Kèm theo Công văn số /TCMT-TTDL ngày tháng năm 2021 
của Tổng cục Môi trường)
1. Các đơn vị trong Tổng cục Môi trường
STT
Đơn vị
1
Văn phòng Tổng cục
2
Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra
3
Vụ Kế hoạch Tài chính
4
Vụ Tổ chức cán bộ
5
Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế
6
Vụ Quản lý chất lượng môi trường
7
Vụ Quản lý chất thải
8
Vụ Thẩm định đánh giá tác động môi trường
9
Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường
10
Viện Khoa học môi trường
11
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên
12
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam
13
Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc
14
Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường
15
Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học
16
Cục Bảo vệ môi trường Miền Bắc
17
Cục Bảo vệ môi trường Miền Trung và Tây Nguyên
18
Cục Bảo vệ môi trường Miền Nam
2. Các đơn vị trong Bộ Tài nguyên và Môi trường
STT
Đơn vị
1
Vụ Hợp tác quốc tế.
2
Vụ Kế hoạch - Tài chính.
3
Vụ Khoa học và Công nghệ.
4
Vụ Pháp chế.
5
Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền.
6
Vụ Tổ chức cán bộ.
7
Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản
8
Văn phòng thường trực ủy ban sông Mê Công Việt Nam
9
Thanh tra Bộ.
10
Văn phòng Bộ.
11
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
12
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
13
Tổng cục Quản lý đất đai.
14
Tổng cục Khí tượng Thủy văn.
15
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.
16
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.
17
Cục Biến đổi khí hậu.
18
Cục Quản lý Tài nguyên nước.
19
Cục Viễn thám Quốc gia.
20
Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường.
21
Viện Khoa học địa chất và khoáng sản
22
Viện Khoa học Đo đạc bản đồ
23
Viện Khoa học Tài nguyên nước
24
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
25
Báo Tài nguyên và Môi trường.
26
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.
27
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia.
28
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường.
29
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
30
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
31
Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường
32
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường
33
Công ty TNHH MTV NXB TNMT và Bản đồ Việt Nam
34
Công ty Tài nguyên và Môi trường Miền Nam
35
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
3. Các Cục, Vụ thuộc Bộ, ngành liên quan:
STT
Đơn vị
1
Cục Y tế - Bộ Công an
2
Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4
Cục Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng
5
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6
Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế
7
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương
8
Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng
9
Vụ Môi trường - Bộ Giao thông Vận tải
4. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

File đính kèm:

  • docbieu_mau_bao_cao_tinh_hinh_thu_thap_va_cung_cap_thong_tin_du.doc
Biểu Mẫu liên quan