Mẫu Tờ trình V/v đề nghị xét hết thời gian thử việc / tập sự

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 515 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Tờ trình V/v đề nghị xét hết thời gian thử việc / tập sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường..
Số ./TTr-GDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
., ngày ..tháng..năm..
TỜ TRÌNH
V/v đề nghị xét hết thời gian thử việc / tập sự
Kính gửi: 	- Hội đồng xét hết tập sự, thử việc Trường 
	- Phòng Tổ chức – Hành chính.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 	
- Căn cứ các Quyết định số 	
của Trường ..về việc tuyển dụng CB-GV (Xét hết thời gian thử việc của CB-GV). 
Được sự thống nhất của đơn vị tại cuộc họp ngày	
Đề nghị Hội đồng xét hết thời gian tập sự (thử việc) Trường .. xét hết tập sự (thử việc) cho(1) CB-GV sau:
STT
Họ và tên
Chức vụ - Chuyên môn
Thời gian
thử việc – tập sự
(Từ ngày – đến ngày)
Ghi chú
(hết tập sự /thử việc)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	Đề nghị Hội đồng xét hết thời gian thử việc, tập sự Trường ..xét hết thời gian tập sự (thử việc) cho các cá nhân trên.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nơi nhận:
- P.TC-HC
- Lưu đơn vị
(1): số lượng

File đính kèm:

  • docmau_to_trinh_vv_de_nghi_xet_het_thoi_gian_thu_viec_tap_su.doc
Biểu Mẫu liên quan