Mẫu quyết định Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu quyết định Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(Tên doanh nghiệp)
----------------
Số: ..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
===&=&===
 , ngày  tháng năm 
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
---------------------------
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .................... (Tên doanh nghiệp)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ vào Điều lệ .(Tên doanh nghiệp);
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số .. ngày /...../. về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị  (Tên doanh nghiệp) 
Bầu người có tên sau đây giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị  (Tên doanh nghiệp) 
kể từ ngày ....../....../:
Họ và tên
:
. Giới tính: 
Ngày sinh 
:
 . Dân tộc:  Quốc tịch: ... 
Hộ khẩu thường trú
:
Chỗ ở hiện tại
:
CMND số
:
 do .. cấp ngày 
Điều 2: Chế độ và phụ cấp
Ông/ bà .............. được hưởng các chế độ và phụ cấp theo quy định của pháp luật hiện hành; quy chế hiện hành của Công ty và sửa đổi tuỳ theo từng thời điểm.
Điều 3: Hiệu lực thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày .. Ông/ bà .. và các phòng, ban trong công ty có trách nhiệm. 
Nơi nhận :
Như điều 3;
Lưu VP.
T/M Hội đồng quản trị 
Chủ tịch Hội đồng quản trị
(ký và ghi rõ họ tên)
.. 

File đính kèm:

  • docmau_quyet_dinh_ve_viec_bau_chu_tich_hoi_dong_quan_tri.doc
Biểu Mẫu liên quan