Mẫu Bản dự trình thanh toán

doc63 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 213 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Bản dự trình thanh toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
BẢNG KÊ XIN THANH TOÁN
Kính gửi: Chủ tài khoản A Roàng
 Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: Quỳnh Toan
Chức vụ: Chủ tịch Hội CTĐ xã A Roàng
 Xin thanh toán số tiền: 720.000 đồng
 Bằng chữ: Bảy trăm hai mười nghìn đồng chẵn 
Nội dung: 
Hỗ trợ công tác hiến máu nhận đạo
Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách UBND xã A Roàng, thanh toán cho tôi số tiền trên.
Các chứng từ kèm theo: CT
 	 A Roàng, ngày...tháng...năm 2015
 Người xin thanh toán
 Quỳnh Toàn
Đề nghị chủ tài khoản
Chi:..
Bằng chữ:
.
.
Kế toán Chủ Tịch
 Duyệt Duyệt chi
Nguyễn Văn Hậu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng
 Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: Quỳnh Toan
Chức vụ: Chủ tịch Hội CTĐ xã A Roàng
 Xin thanh toán số tiền: 720.000 đồng
 Bằng chữ: Bảy trăm hai mười nghìn đồng chẵn 
Nội dung: 
Hỗ trợ công tác hiến máu nhận đạo
Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách UBND xã A Roàng, thanh toán cho tôi số tiền trên.
Các chứng từ kèm theo: CT
 	 A Roàng, ngày...tháng...năm 2015
 Người xin thanh toán
 Quỳnh Toàn
Đề nghị chủ tài khoản
Chi:..
Bằng chữ:
.
.
Kế toán Chủ Tịch
 Duyệt Duyệt chi
Nguyễn Văn Hậu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
BẢNG KÊ XIN THANH TOÁN
Kính gửi: Chủ tài khoản A Roàng
 Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: BLúp Dương
Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng
 Xin thanh toán số tiền: 500.000 đồng 
 Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn 
Nội dung: 
Nuôi khách huyện tổ chức nói chuyện đề SKSSVTN-giảm thiểu tình trang tảo hôn và kết hôn cận huyết thống năm 2015
Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách UBND xã A Roàng, thanh toán cho tôi số tiền trên.
Các chứng từ kèm theo: CT
 	 A Roàng, ngày...tháng...năm 2015
 Người xin thanh toán
 BLúp Dương
Đề nghị chủ tài khoản
Chi:..
Bằng chữ:
.
.
Kế toán Chủ Tịch
 Duyệt Duyệt chi
Nguyễn Văn Hậu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng
 Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: BLúp Dương
Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng
 Xin thanh toán số tiền: 500.000 đồng 
 Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn 
Nội dung: 
Nuôi khách huyện tổ chức nói chuyện đề SKSSVTN-giảm thiểu tình trang tảo hôn và kết hôn cận huyết thống năm 2015
Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách UBND xã A Roàng, thanh toán cho tôi số tiền trên.
Các chứng từ kèm theo: CT
 	 A Roàng, ngày...tháng...năm 2015
 	Kế toán Chủ tịch 
 Người xin thanh toán
 	Nguyễn Văn Hậu BLúp Dương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
BẢNG KÊ XIN THANH TOÁN
Kính gửi: Chủ tài khoản A Roàng
 Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: BLúp Dương
Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng
 Xin thanh toán số tiền: 3.000.000 đồng 
 Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn 
Nội dung:
Kinh phí tổ chức tổ chức giải bóng chuyền truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xà A roàng lần thứ V/2015, nhận dịp chào mừng 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách UBND xã A Roàng, thanh toán cho tôi số tiền trên.
Các chứng từ kèm theo: CT
 	 A Roàng, ngày...tháng...năm 2015
 Người xin thanh toán
 BLúp Dương
Đề nghị chủ tài khoản
Chi:..
Bằng chữ:
.
.
Kế toán Chủ Tịch
 Duyệt Duyệt chi
Nguyễn Văn Hậu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng
 Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: BLúp Dương
Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng
 Xin thanh toán số tiền: 3.000.000 đồng 
 Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn 
Nội dung:
Kinh phí tổ chức tổ chức giải bóng chuyền truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xà A roàng lần thứ V/2015, nhận dịp chào mừng 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách UBND xã A Roàng, thanh toán cho tôi số tiền trên.
Các chứng từ kèm theo: CT
 	 A Roàng, ngày...tháng...năm 2015
 Người xin thanh toán
 BLúp Dương
Đề nghị chủ tài khoản
Chi:..
Bằng chữ:
.
.
Kế toán Chủ Tịch
 Duyệt Duyệt chi
Nguyễn Văn Hậu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
BẢNG KÊ XIN THANH TOÁN
Kính gửi: Chủ tài khoản A Roàng
 Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: BLúp Dương
Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng
 Xin thanh toán số tiền: 5.050.000 đồng 
 Bằng chữ: Năm triệu không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn 
Nội dung: Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2014
Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách UBND xã A Roàng, thanh toán cho tôi số tiền trên.
Các chứng từ kèm theo: CT
 	 A Roàng, ngày...tháng...năm 2014
 Người xin thanh toán
 BLúp Dương
Đề nghị chủ tài khoản
Chi:..
Bằng chữ:
.
.
Kế toán Chủ Tịch
 Duyệt Duyệt chi
Nguyễn Văn Hậu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng
 Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: Nguyễn Piu Cheng
Chức vụ: phó bí thư xã Đoàn A Roàng
 Xin thanh toán số tiền: 400.000 đồng 
 Bằng chữ: Bốn trăm nghìn đồng chẵn 
Nội dung: Chi hỗ trợ tham gia chiến dịch hè 2015 tại xã Hồng Hạ
Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách UBND xã A Roàng, thanh toán cho tôi số tiền trên.
Các chứng từ kèm theo: CT
 	 A Roàng, ngày...tháng...năm 2015
 	Kế toán Chủ tịch 
 Người xin thanh toán
 	Nguyễn Văn Hậu Nguyễn Piu Cheng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng
 Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: Nguyễn Piu Cheng
Chức vụ: phó bí thư xã Đoàn A Roàng
 Xin thanh toán số tiền: 400.000 đồng 
 Bằng chữ: Bốn trăm nghìn đồng chẵn 
Nội dung: Chi hỗ trợ tham gia chiến dịch hè 2015 tại xã Hồng Hạ
Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách UBND xã A Roàng, thanh toán cho tôi số tiền trên.
Các chứng từ kèm theo: CT
 	 A Roàng, ngày...tháng...năm 2015
 	Kế toán Chủ tịch 
 Người xin thanh toán
 	Nguyễn Văn Hậu Ngyễn Piu Cheng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
BẢNG KÊ XIN THANH TOÁN
Kính gửi: Chủ tài khoản A Roàng
 Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: BLúp Dương
Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng
 Xin thanh toán số tiền: 1.550.000 đồng 
 Bằng chữ: Một triệu nắm trăm nắm mười nghìn đồng chẵn 
Nội dung:
Kinh phí tổ chức hoạt động chiến dịch hè năm 2013
Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách UBND xã A Roàng, thanh toán cho tôi số tiền trên.
Các chứng từ kèm theo: CT
 	 A Roàng, ngày...tháng...năm 2013
 Người xin thanh toán
 BLúp Dương
Đề nghị chủ tài khoản
Chi:..
Bằng chữ:
.
.
Kế toán Chủ Tịch
 Duyệt Duyệt chi
Nguyễn Văn Hậu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng
 Kế toán ngân sách xã 
 Tôi tên là: BLúp Dương
Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng
 Xin thanh toán số tiền: 1.550.000 đồng 
 Bằng chữ: Một triệu nắm trăm nắm mười nghìn đồng chẵn 
Nội dung:
Kinh phí tổ chức hoạt động chiến dịch hè năm 2013
Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách UBND xã A Roàng, thanh toán cho tôi số tiền trên.
Các chứng từ kèm theo: CT
 	 A Roàng, ngày...tháng...năm 2013
 	Kế toán Chủ tịch 
 Người xin thanh toán
 	Nguyễn Văn Hậu BLúp Dương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
BẢNG KÊ XIN THANH TOÁN
Kính gửi: Chủ tài khoản A Roàng
 Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: BLúp Dương
Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng
 Xin thanh toán số tiền: 500.000 đồng 
 Bằng chữ: Nắm trăm nghìn đồng chẵn 
Nội dung
Văn phòng phẩm phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013
Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách UBND xã A Roàng, thanh toán cho tôi số tiền trên.
Các chứng từ kèm theo: CT
 	 A Roàng, ngày...tháng...năm 2013
 Người xin thanh toán
 BLúp Dương
Đề nghị chủ tài khoản
Chi:..
Bằng chữ:
.
.
Kế toán Chủ Tịch
 Duyệt Duyệt chi
Nguyễn Văn Hậu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng
 Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: BLúp Dương
Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng
 Xin thanh toán số tiền: 500.000 đồng 
 Bằng chữ: Nắm trăm nghìn đồng chẵn 
Nội dung
Văn phòng phẩm phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013
Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách UBND xã A Roàng, thanh toán cho tôi số tiền trên.
Các chứng từ kèm theo: CT
 	 A Roàng, ngày...tháng...năm 2013
 	Kế toán Chủ tịch 
 Người xin thanh toán
 	Nguyễn Văn Hậu BLúp Dương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
BẢNG KÊ XIN THANH TOÁN
Kính gửi: Chủ tài khoản A Roàng
 Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: BLúp Dương
Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng
 Xin thanh toán số tiền: 2485000 đồng 
 Bằng chữ Hai triệu bốn trăm tám mười lắm nghìn đồng chẵn 
Nội dung: Mùa văn phòng phẩm phúc vụ chiến dịch hè năm 2013.
Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách UBND xã A Roàng, thanh toán cho tôi số tiền trên.
Các chứng từ kèm theo: CT
 	 A Roàng, ngày...tháng...năm 2013
 Người xin thanh toán
 BLúp Dương
Đề nghị chủ tài khoản
Chi:..
Bằng chữ:
.
.
Kế toán Chủ Tịch
 Duyệt Duyệt chi
Nguyễn Văn Hậu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng
 Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: BLúp Dương
Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng
Xin thanh toán số tiền: 2485000 đồng 
 Bằng chữ Hai triệu bốn trăm tám mười lắm nghìn đồng chẵn 
Nội dung: Mùa văn phòng phẩm phúc vụ chiến dịch hè năm 2013.
Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách xã A Roàng, thanh toán cho tôi số tiền trên.
Các chứng từ kèm theo: CT
 	 A Roàng, ngày...tháng...năm 2013
 	Kế toán Chủ tịch 
 Người xin thanh toán
 	Nguyễn Văn Hậu BLúp Dương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
BẢNG KÊ XIN THANH TOÁN
Kính gửi: Chủ tài khoản A Roàng+
 Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: BLúp Dương
Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng
 Xin thanh toán số tiền: 710.000 đồng 
 Bằng chữ Bảy trăm mười nghìn đồng chẵn 
Nội dung: Tiếp khách tham gia ngày làm lễ ra quân công trình thanh niên tuyến đường xanh – Sạch – Đẹp và chiến dịch hè năm 2013.
Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách UBND xã A Roàng, thanh toán cho tôi số tiền trên.
Các chứng từ kèm theo: CT
 	 A Roàng, ngày...tháng...năm 2013
 Người xin thanh toán
 BLúp Dương
Đề nghị chủ tài khoản
Chi:..
Bằng chữ:
.
.
Kế toán Chủ Tịch
 Duyệt Duyệt chi
Nguyễn Văn Hậu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng
 Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: BLúp Dương
Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng
Xin thanh toán số tiền: 710.000 đồng 
 Bằng chữ Bảy trăm mười nghìn đồng chẵn 
Nội dung: Tiếp khách tham gia ngày làm lễ ra quân công trình thanh niên tuyến đường xanh – Sạch – Đẹp và chiến dịch hè năm 2013.
Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách xã A Roàng, thanh toán cho tôi số tiền trên.
Các chứng từ kèm theo: CT
 	 A Roàng, ngày...tháng...năm 2013
 	Kế toán Chủ tịch 
 Người xin thanh toán
 	Nguyễn Văn Hậu BLúp Dương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY XIN THANH TOÁN CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO
Lớp trung cấp LLCT-HC K23- Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
(Từ ngày 21/10/2013 đến 16/10/2014)
Kính gửi: Chủ tài khoản và kế toán NS xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh T-T Huế
Căn cứ Quyết Định số 06/2012/QĐ-UB ngày 28/5/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức.
Căn cứ Quyết Định số 516/QĐ-HU ngày 9/10/2013 của huyện Ủy A Lưới về việc cử cán bộ đi học lớp trung cấp lý luận chính trị- Hành chính hệ tập trung khóa XXII, năm học 2013-2014.
	Căn cứ thông báo số 51/BT-TCT ngày 23/9/2013 của trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh về việc tham dự lớp trung cấp lý luận chính trị - Hành Chính khóa XXII, niên khóa 2013-2014.
Căn cứ vào thời gian học thực tế tại trường và các chứng tư liên quan:
STT
Họ và Tên
Thời gian học
Chế độ/ ngày
Thành tiên
Ký nhận
 BLúp Dương
Từ ngày 21/10/2013 đế ngày 25/6/2014= 
 9 tháng 4 ngày +2 ngày ôn thi tốt nghiệp
 + 2 ngày thi tốt ngiệp 
–( 18 ngày nghỉ tết Giáp Ngọ)= 260 ngày
01
Hỗ trợ tiền ăn (40.000đ/ngày)
260 ngàyX40.000đ=
10.400.000đ
10.400.000đ
02
Hỗ trợ 100% tiền tài liệu
800.000đ
03
Hỗ trợ đi lại: 
- về Tết Nguyên Đán; - tập trung hướng dẫn ôn thi tôt nghiệp; 
- tập trung thi tốt nghiệp
03lượt
120.000đ X 3 lượt=360.000 đồng
360.000đ
04
Hỗ trợ tiền công tác phí đi trước 01 ngày, về sau 01 ngày
02 lượt
120.000đX 2= 240.000 đ
240.000đ
05
Hỗ trợ 50% tiên đi thức tế cuối khóa học tại Quảng Ngãi
2.500.000đ/2=1.250.00đ
1.250.00đ
06
Chế độ người dân tộc thiểu số 200.000đ/người/tháng
12 tháng
200.000đx12tháng= 2.400.000đ
2.400.000đ
Tổng
15.450.000 đồng ( Mười lắm triệu, bốn trăm, năm mười nghìn đồng chẵn)
 A Roàng, ngày...tháng...năm 2014
 Người xin thanh toán
 BLúp Dương
 A Roàng, ngày...tháng...năm 2014
Phụ trách Kế toán TM, ỦY BAN NHAN DÂN XÃ 
 Chủ tịch 
 Nguyễn Văn Hậu 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY XIN THANH TOÁN CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước 
về công tác t5hanh niên năm 2015
Kính gửi: Chủ tài khoản và kế toán NS xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh T-T Huế
	Thực hiện thông báo số 46 NV-CTTN ngày 23/9/2015 của Phong Nội Vụ huyện A Lưới về thông báo triệu tập bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN về CTTN
Căn cứ vào thời gian tập huấn tại Huế và các chứng tư liên quan:
STT
Họ và Tên
Thời gian học
Chế độ/ ngày
Thành tiên
Ký nhận
 BLúp Dương
Từ ngày 6 đến 9/10/2015
01
Hỗ trợ tiền ăn (40.000đ/ngày)
40.000 đồng X 6 ngày
240.000đ
02
Hỗ trợ Tiền đi lại
2 vòng X 50.000 đồng
100.000đ
Tổng
340.000 đồng ( Ba trăm bốn mười nghìn đồng chẵn)
 A Roàng, ngày...tháng...năm 2015
 Người xin thanh toán
 BLúp Dương
 A Roàng, ngày...tháng...năm 2015
Phụ trách Kế toán TM, ỦY BAN NHAN DÂN XÃ 
 Chủ tịch 
 Nguyễn Văn Hậu 
HUYỆN ĐOÀN A LƯỚI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN XÃ ROÀNG
 *** A Roàng, ngày 28 tháng 8 năm 2015
SỐ HĐ/ĐTN
HỢP ĐỒNG
 Thuê giàn nhạc, loa đài, đen chiếu sáng phục vụ đêm diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng tám và lễ Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại Hội Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020
Hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2015
Tại Hội trường UBND xã A Roàng
Chúng tôi gồm có:
I. Đại diện bên A: Đoàn thanh niên cộng Sản Hồ Chí Minh xã A Roàng, huyện A lưới
1. Đồng chí BLúp Dương, bí thư xã Đoàn
2. Đồng cdhí Nguyễn piu Cheng, phó bí thư xã đoàn
3. Đồng A Vô Châu, Uỷ viên Ban Thường vụ xã Đoàn
4. Đồng chí BLúp Long BCH xã Đoàn
5. Đồng chí A Viết Hở bí thư chi Đoàn A Roàng 2
II. Đại diện bên B (bên phục vụ cho thuê)
Ông BLúp Vanh, chủ giàn nhạc, âm thanh, đen chiếu sáng
Địa chỉ thôn A Min, xã A Roàng, huyện A Lưới
Điều 1: Trước khi được sự nhất trí của Đảng ủy – HĐND- UBND –UBMTTQ Việt Nam xã về việc tổ chức chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày cách mạng tháng tám và lễ quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp. 
BCH xã Đoàn A Roàng hợp đồng thuê giàn nhạc, loa đài, đen chiếu sáng để phúc vụ đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng tám và lễ quốc khánh 2/9; chào mừng Đại Hội đảng bộ huyện A lưới nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp, với số tiền thoả thuận là 1000.000 đồng (Bàng chữ: Một triệu đồng chẵn)
Thời gian thực hiện công việc từ 17 giờ đến 22 gờ 30 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2015
Điều 2: Phương thức thanh toán.
Bân A sẽ thanh toán bên Bbằng tiền mặt 100% sau khi hoàn thành xong công việc theo hai bên thoả thuận.
Điều 3: Hiệu lực của hợp đồng.
Hợp đồng nay có hiệu lực kẻ từ khi hai bên thoat thuận và thống nhất giá cả.
Nếu trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết.
Hợp đồng được lập thành 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
 ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
 BLúp Dương BLúp Vanh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY BIÊN NHẬN ĐÃ NHẬN TIỀN THUÊ GIÀN ÂM THANH, GIÀN NHẠC, ĐEN CHIẾU SÁNG
Tôi tên là: Nguyễn Văn Nhật
Chức vụ: Giáo viên, chủ giàn nhạc, âm thanh, giàn đen chiếu sáng
 Đã nhận số tiền thuê giàn âm thanh, giàn nhạc, giàn đen chiếu sáng số tiền: 1.450.000 đồng 
 Bằng chữ: Một triệu bốn trăm năm mười nghìn đồng chẵn 
TM. BCH xã Đoàn A Roàng Ký nhận 
 Bí thư
 Nguyễn Văn Nhật
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY BIÊN NHẬN
Tôi tên là: BLúp Vanh
Địa chỉ: Thôn A Min, xã A Roàng, huyện A Lưới
Có nhận tiền mặt là: 1000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn)
Nội dụng: phục vụ giàn nhạc, loa đài, đen chiếu sáng xã Đoàn tổ chức đêm diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng tám và lễ Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại Hội Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.
Vậy, tôi viết giấy biên nhận này là tôi có nhận số tiền nói trên và là cơ sở cho việc thanh quyết toán sau nay cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã A Roàng. 
 A Roàng, ngày 28 tháng 8 năm 2015
TM. BCH xã Đoàn A Roàng ký tên 
 Bí thư
 BLúp Vanh
CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
DANH SÁCH ĐỘI VĂN NGHỆ CHI ĐOÀN NHẬN TIỀN BỒI DƯỠNG ĐÊM TỔ CHỨC VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KỶ 70 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN A LƯỚI LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2015-2020 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
STT
Họ và tên
CHI ĐOÀN
Số tiền
Ký nhận
1
Bling Khơn
Bí thư chi đoàn Hương Sơn
100.000đ
2
Hồ Văn Phước
Bí thư chi đoàn A Chi
100.000đ
3
A Viết Cước
Bí thư chi đoàn A Ka2
100.000đ
4
A Viết Duy
Bí thư chi đoàn A Ka1
100.000đ
5
A Hôs Nghiên
Bí thư chi đoàn Ka Lô
100.000đ
6
A Viết Đáp
Bí thư chi đoàn A Roàng 1
100.000đ
7
A Viết Thơ
Bí thư chi đoàn A Roàng3
100.000đ
8
A Viết Hở
Bí thư chi đoàn A Roàng2
100.000đ
9
A King A Cliêc
Bí thư chi đoàn Ka Rôn
100.000đ
10
Blup Long
Bí thư chi đoàn A Ho
100.000đ
11
Hồ Văn Dịu
Bí thư chi đoàn A Min
100.000đ
12
A King Thứ
Bí thư chi đoàn C9-Amin2
100.000đ
13
Quỳnh Nưl
Chủ tịch Hội nười cao tuổi xã A Roàng
100.000đ
14
Hồ Văn Nhưn
Bí thư chi đoàn Quân sự xã A Roàng
100.000đ
Tông cộng
14 chi đoàn x100.000 đồng=1.400.000 đồng ( Một triệu bốn trăm đồng chẵn)
 A Roàng, ngày...tháng...năm 2015
 	Kế toán Chủ tịch 
 Người lập danh sách
Nguyễn Văn Hậu Nguyễn Piu Cheng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY BIỆN NHẬN BÁN HÀNG
Tôi tên là:..
Nghê nghiệp:.
Chỗ ở hiện nay:
Có Bán cho .một số mặt hàng sau:
Tổng cộng số tiền là:.đồng 
 Bằng chữ....
 A Roàng, ngàytháng..năm.. 
 Người mùa hàng Người bán hàng
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 A Roàng, ngày 25 tháng 8 năm 2015
BẢN DỰ TRU HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐI LẠI
Kính gửi: - Đảng ủy – HĐND - UBND xã A Roàng
 - Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: Quỳnh Toan
Chức vụ: Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ A Roàng
Căn cứ công văn số / TB - HMTN, ngày tháng năm 2015 của UBND huyện A Lưới về việc tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2015.
Nay Hội Chữ Thấp đỏ xã A Roàng làm bản dự tru hỗ trợ kinh phí đi lại cụ thể như sau:
Tiền xăng dầu đi lại: 24 người X 30.000 đồng = 720.000 đồng 
Tổng cộng khoản trên là: 720.000 đồng ( bảy trăm hai mươi nghìn đồng chẵn) 
Với nội dung trên, kính đề nghị Đảng ủy – Hội Đồng Nhân Dân - Ủy Ban Nhân Dân - chủ tài khoản và kế toán ngân sách xã cần đối kinh phí hội cho Hội chư thập đỏ xã A Roàng các khoản số tiền trên để có tiền xăng đi lại cho anh, em đi hiến máu tình nguyện.
 Xin chân thành cảm ơn quý ông, bà rất nhiều./.
Chủ tài khoản Kế toán TM. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ
 CHỦ TỊCH 
 Quỳnh Toan
CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 A Roàng, ngày 13 tháng 5 năm 2015
DANH SÁCH ĐOÀN THANH VIÊN CỦA HUYỆN ĐI NÓI CHUYỆN CHUYỀN ĐỀ SKSSVTN-GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG
STT
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
01
Lề Thanh Tương
Cán bộ huyện Đoàn A Lưới
02
Hồ Văn Anh
Cán bộ huyện Đoàn A Lưới
03
Phán Thị Hiếu
Cán bộ huyện Đoàn A Lưới
Người lập danh sách:
CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 A Roàng, ngày 13 tháng 5 năm 2015
DANH SÁCH ĐOÀN THANH VIÊN CỦA XÃ ĐI NÓI CHUYỆN CHUYỀN ĐỀ SKSSVTN-GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG
STT
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
01
BL úp Dương
Bí thư Đoàn xã
02
Hồ Văn Diêu
Bí Thư chi bộ A Min
03
A Viết Thơ
Bí thư chi Đoàn A Roàng3
04
A Viết Đáp
Bí thư chi Đoàn A Roàng 1
05
BL úp Long
Bí thư chi Đoàn A Ho
06
Hồ Văn Dịu
Bí thư chi Đoàn A Min
07
A King ALieu
Bí thư chi Đoàn Ka Rôn
08
Hồ Văn Nụ
Cán bộ DSKHHGĐ xã
09
Hồ Thị Thon
Cán bộ DSKHHGĐ thôn A Min
Người lập danh sách:
CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 A Roàng, ngày 12 tháng 6 năm 2013
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU MỜI KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
STT
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
01
Trần Viết Năng
Bí Thư Đảng ủy xã A Roàng
02
Viên Xuân Danh
Phó Chủ tịch UBND xã A Roàng
03
A Viết Cối
Phó Chủ tịch HĐND xã A Roàng
04
Lề Minh Hoàng
Ủy Viên BCH xã Đoàn-Bí thư chi Đoàn
05
Hồ Văn Xuông
Ủy Viên BCH xã Đoàn-Bí thư chi Đoàn
06
Hồ Văn Nông
Ủy Viên BCH xã Đoàn-Bí thư chi Đoàn
07
Hồ Văn Tắp
Ủy Viên BCH xã Đoàn-Bí thư chi Đoàn
08
Hồ Văn Sĩ
Ủy Viên BCH xã Đoàn-Bí thư chi Đoàn
09
Nguyễn Văn Khây
Ủy Viên BCH xã Đoàn-Bí thư chi Đoàn
10
Viên Văn Tới
Ủy Viên BCH xã Đoàn-Bí thư chi Đoàn
Người danh sách:
CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 A Roàng, ngày.. . tháng  năm 2013
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HUYỆN THAM GIA TIẾP ĐOÀN HỘI TƯ THIỆN XÃ HỘI BÚP SEN HỒNG “TIẾP SỨC TỚI TRƯỜNG NĂM 2013” VÀ CHIẾN DỊCH HÈ 2013
STT
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
01
Hồ Viết Lương
Phó bí thư Huyện Đoàn
02
Lề Thanh Tương
Cán bộ huyện Đoàn A Lưới
03
Chị Tuyên
Đài truyền thanh, truyền hình A Lưới
Người danh sách: Nguyễn piu Cheng
CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
BẢNG KÊ THANH TOÁN TIÊN CÔNG TÁC PHÍ
STT
Họ và tên
Đơn vị 
Tiền tàu xe
Tiền lưu trú
Tiền trọ
Cộng 
Số tiền tạm ứng
Thực nhận
Ký nhận
01
BLúp Dương
Xã A Roàng
Bằng chữ:..
Kèm theo:Chứng từ gốc:
 A Roàng, ngày...tháng...năm 2015
 Kế toán Chủ tịch 
 Người xin thanh toán
 Nguyễn Văn Hậu BLúp Dương 
Đơn vị: UBND xã A Roàng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Bộ phận Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc
Mã đơn vị có QHNS: 1061277
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
A Roàng, ngày 8 tháng 7 năm 2015
Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng
 Kế toán ngân sách xã 
Tôi tên là: Nguyễn Piu Cheng
Bộ phận Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã A Roàng
Thực hiện công số 53 –KH/ĐTN ngày 22 tháng 6 năm 2015 của BCH huyện Đoan A Lưới về kế hoạt động của đội tình nguyện hè tại khù tái định cư , xã Hồng Hạ, để hoàn thanh nhiệm vụ đi tình nguyện của hai đồng chí Nguyễn Piu Cheng và đ/c A Vô Châu
Đề nghị chủ tài khoản, kế toán ngần sách xã cho tạm ứng số tiền 400.000 đồng (Bằng chữ: bốn trăm nghìn đồng chẵn)
 	Lý do tạm ứng: Kinh phí tình nguyện Hè
	 Thời gian hoàn tạm ứng: 20/7/2015
Vậy, tôi viết giấy đề nghị tạm ứng này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách xã A Roàng, cho tôi được tạm ứng số tiền trên.
Xin chân thành cảm ơn!
 	Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người xin thanh toán 
 	 Nguyễn pịu Cheng
CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 A Roàng, ngày.. . tháng  năm 2013
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU XÃ THAM GIA TIẾP ĐOÀN HỘI TƯ THIỆN 
XÃ HỘI BÚP SEN HỒNG “TIẾP SỨC TỚI TRƯỜNG NĂM 2013” 
VÀ CHIẾN DỊCH HÈ NĂM 2013
STT
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
01
Viên Xuân Danh
Phó Chủ tịch UBND xã A Roàng
02
A Viết Cối
Phó Chủ tịch HĐND xã A Roàng
03
BL úp Dương
Bí thư xã Đoàn A Roàng
04
Nguyễn Pịu Cheng
Phó bí thư xã Đoàn 
05
Viên Xuân Diệu
Trưởng bộ phận văn phòng UBND xã
06
Viên Thị Pết
Trưởng Ban Văn hóa xã A Roàng
07
Anh Nhiên
Bệnh Xá Đoàn 92
08
A Viết Nưl
Văn Phòng Đảng ủy
09
A Viết Thị Non
Chủ tịch Hội LHPN xã
10
Lề Minh Hoàng
Bí thư chi đoàn
11
Hồ Văn Xuông
Bí thư chi đoàn
12
Hồ Văn Nông
Bí thư chi đoàn
13
Hồ Văn Tắp
Bí thư chi đoàn
14
Hồ Văn Sĩ
Bí thư chi đoàn
15
Nguyễn Văn Khây
Bí thư chi đoàn
16
Hồ Thìn
Bí thư chi đoàn
17
A Viết Cước
Bí thư chi đoàn
Người danh sách: Nguyễn piu Cheng
CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 A Roàng, ngày.. . tháng  năm 2013
DANH SÁCH HỘI TỪ THIỆN BÚP SEN HỒNG THAM GIA BỮA CƠM THÂN MẬT NHÂN DỊP ĐOÀN LÊN “TIẾP SỨC TỚI TRƯỜNG NĂM 2013” VÀ CHIẾN DỊCH HÈ NĂM 2013 TẠI XÃ A ROÀNG
STT
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
01
Hồ Tất Bằng
Trưởng đoàn
02
Lề Hữu Đức
Phó đoàn
03
Quốc Pháp
Thanh 

File đính kèm:

  • docmau_ban_du_trinh_thanh_toan.doc
Biểu Mẫu liên quan