Tờ trình V/v đề nghị thành lập hội đồng xét công nhận TN THCS

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Tờ trình V/v đề nghị thành lập hội đồng xét công nhận TN THCS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
TRƯỜNG  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 Số:/ TTr –... 
., ngày .. tháng .. năm ..
TỜ TRÌNH
V/v đề nghị thành lập hội đồng xét công nhận TN THCS khóa tháng ../..
Kính gửi : 
- Phòng Nội vụ Huyện ;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện .
- Căn cứ quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS;
- Căn cứ công văn số../GDĐT-KTKĐCLGD ngày..tháng .. năm .. của Sở Giáo dục và Đào tạo . về hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học .;
Trường THCS .kính trình danh sách thành viên Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS khóa tháng ../..như sau:
STT
Họ và tên
Chức vụ
Phân công
Ghi chú
1
Hiệu trưởng
Chủ tịch Hội đồng
2
Phó Hiệu trưởng
Phó chủ tịch Hội đồng
3
Giáo viên
Thư ký Hội đồng
4
Tổ trưởng
Ủy viên
5
Tổ trưởng
Ủy viên
6
Tổ trưởng
Ủy viên
7
Tổ trưởng
Ủy viên
8
Tổ trưởng
Ủy viên
Kính đề nghị Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ra quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS khóa tháng ../..của trường THCS .. để tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao./.
 Nơi nhận: 
- Phòng nội vụ ..; 
- Phòng GD-ĐT .;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docto_trinh_vv_de_nghi_thanh_lap_hoi_dong_xet_cong_nhan_tn_thcs.doc
Biểu Mẫu liên quan