Giấy phép nhập (xuất) khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

doc3 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2454 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Giấy phép nhập (xuất) khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : /GP-BCT 
 Hà Nội, ngày tháng ... năm 200..... 
GIẤY PHÉP NHẬP (XUẤT) KHẨU 
tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
 Căn cứ Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003, số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07 tháng 01 năm 2004 và số 41/2006/QĐ-BCN ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương);
Xét đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp tại công văn số ..... ngày .... tháng .... năm 2008 của Công ty ............,
QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Cho phép Công ty ........; Trụ sở tại tại ............; Điện thoại: .........., Fax: ........., Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ............. do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17 tháng 3 năm 2003 được nhập (xuất) khẩu .........., theo hợp đồng nhập khẩu........... với ..........để kinh doanh như đề nghị của Công ty. 
- Tên cửa khẩu hàng xuất khẩu sẽ đi qua: ............... 
- Phương tiện và điều kiện: Phải bảo đảm an toàn vận chuyển.
- Thời gian và số lần thực hiện xuất khẩu: Từ ngày ......... đến ngày.............
Điều 2. Công ty phải thực hiện đúng các quy định của Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003, số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07 tháng 01 năm 2004 và số 41/2006/QĐ-BCN ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương)./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
-VPTT Phòng, chống ma tuý; 
- Hải quan cửa khẩu;
- Lưu: VT, CNNg. 
Lê Dương Quang

File đính kèm:

  • docdoangiaXUATKHAU-TIENCHAT2008-THUTRUONG.doc