Báo cáo thực tế chuyên môn - Mẫu số 03

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 781 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo thực tế chuyên môn - Mẫu số 03, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 03
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BÁO CÁO THỰC TẾ CHUYÊN MÔN
Cơ sở thực tế chuyên môn:.....
Họ và tên sinh viên:  Khoa: .................... Mã số sinh viên: .. Lớp: ....... Học phần:  Số buổi thực tế: .
Mục đích
.
.
.
Nội dung các hoạt động
.
.
.
.
.
Bài học kinh nghiệm
.
.
.
.
.
.
Kiến nghị
.
.
.
Ngày .... tháng .... năm ..
Giảng viên đánh giá	Sinh viên
(Ký, ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • docxbao_cao_thuc_te_chuyen_mon_mau_so_03.docx
Biểu Mẫu liên quan