Biểu mẫu Giấy giới thiệu (của cơ quan)

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 422 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Giấy giới thiệu (của cơ quan), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN CƠ QUAN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
...	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ./GT	--------------
GIẤY GIỚI THIỆU
........., ngày......... tháng...... năm .......
Kính gửi: .........................................................................................................
......................................(1) ......................................................................................................................................
Giới thiệu ông, bà: .................................................................................................................................................
Chức vụ: ................................................................................................................................................................
Được cử đến: .........................................................................................................................................................
Về việc:..................................................................................................................................................................
Mong .................................. giúp đỡ ông, bà	hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy giới thiệu	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
Có giá trị hết ngày	(Ký tên, đóng dấu)
(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

File đính kèm:

  • docxbieu_mau_giay_gioi_thieu_cua_co_quan.docx
Biểu Mẫu liên quan