Mẫu Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng - Mẫu số 1

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng - Mẫu số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 1: Tờ trình đề nghị khen thưởng 
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
Số:       /TTr.       
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(1).,  ngày . tháng . năm 
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị khen thưởng ..(2)
Kính gửi: Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Tư pháp.
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và các văn bản hướng dẫn thi đua, khen thưởng hiện hành;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 07/3/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp; Quyết định 1967/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng và kết quả phiên họp ngàythángnămcủa ..(3)..
(3) kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp xem xét, trình cấp có thẩm quyền xét tặng, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ..(2). như sau:
1. Cờ thi đua của ngành Tư pháp: .tập thể.
2. Cờ thi đua của UBND tỉnh: .tập thể.
3. Tập thể lao động xuất sắc: ..tập thể.
4. Tập thể lao động tiên tiến: ..tập thể.
5. Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp: ..cá nhân.
6. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: ..cá nhân.
7. Chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc Lao động tiên tiến: ..cá nhân.
8. Chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc Lao động tiên tiến: ..cá nhân.
9. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: .tập thể;.cá nhân.
10. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: .tập thể;.cá nhân.
11. Giấy khen của Giám đốc Sở: .tập thể;.cá nhân.
(Có danh sách kèm theo)
(3)..  trân trọng đề nghị./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, 
TRƯỞNG PHÒNG/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
“Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên”
Ghi chú:
(1): Địa danh.
(2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (thành tích năm, đột xuất, theo đợt hoặc theo chuyên đề).
(3): Tên cơ quan, đơn vị đề nghị. 

File đính kèm:

  • docmau_to_trinh_ve_viec_de_nghi_khen_thuong_mau_so_1.doc
Biểu Mẫu liên quan