Tờ trình Về việc thành lập ủy ban bầu cử đại biểu

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Tờ trình Về việc thành lập ủy ban bầu cử đại biểu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ.
Số:  /TTr-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.., ngày tháng. Năm 
TỜ TRÌNH
Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân xã............, khóa ........., nhiệm kỳ...................
Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm .................;
	Căn cứ Nghị quyết số.... /NQ/UBTVQH ngày tháng năm của Ủy ban thường vụ Quốc hội về công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ .................;
	Căn cứ Kế hoạch số..../KH-HĐBC ngày....tháng.... năm .............. của Hội đồng bầu cử trung ương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ .................;
UBND xã kính trình Ban Thường vụ Đảng uỷ xã việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, khóa ......., nhiệm kỳ ................., như sau:
Theo quy định của Luật, chậm nhất 105 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày .................), UBND xã phải thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã ...., khóa ., nhiệm kỳ .................; số lượng thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã., khóa , nhiệm kỳ .................có từ .... đến .... thành viên, UBND xã dự kiến số thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã., khóa , nhiệm kỳ .................là .................người.
Sau khi xin ý kiến TT HĐND xã và Ban TT UBMTTQ Việt Nam xã, UBND xã dự kiến số thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã........, khóa ..........., nhiệm kỳ .................là  người. Danh sách dự kiến như sau:
Chủ tịch Ủy ban bầu cử:
1. Ông (Bà):......... - Chủ tịch HĐND.
Các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử:
2. Ông (Bà):............ - Chủ tịch UBND.
3. Ông (Bà):....................... - Phó Chủ tịch UBND.
4. Ông (Bà):......... - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam.
Thư ký Ủy ban bầu cử:
5. Ông (Bà):......... - Công chức Văn phòng - Thống kê.
Các ủy viên Ủy ban bầu cử:
6. Ông (Bà):..... - Phó Chủ tịch HĐND.
7. Ông (Bà):......... - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam.
8. Ông (Bà):........................... - Bí thư Đoàn TNCSHCM.
9. Ông (Bà): ......... - Công chức Trưởng Công an.
10. Ông (Bà): ...... - Công chức Chỉ Huy trưởng Quân sự.
11. Ông (Bà):.... - Công chức Văn hoá - Xã hội.
UBND xã kính trình Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Lưu: VT, 5 bản.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

File đính kèm:

  • docto_trinh_ve_viec_thanh_lap_uy_ban_bau_cu_dai_bieu.doc
Biểu Mẫu liên quan