Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in 
Đơn vị chủ quản:......
Tên tổ chức..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 , ngày tháng năm
QUYẾT ĐỊNH CỦA (CÔNG TY, ĐƠN VỊ)
Về việc áp dụng hóa đơn tự in
GIÁM ĐỐC 
Căn cứ  Thông tư số /2014/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số 
.
Xét đề nghị của ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn tự in trong đơn vị từ ngày ......../....../20.....trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:
- Hệ thống thiết bị (Máy tính số , máy in số , máy tính tiền số , phần mềm ứng dụng (phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng)).
- Các bộ phận kỹ thuật và tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật (Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung cấp dịch vụ)
	Điều 2. Mẫu các loại hóa đơn tự in và mục đích sử dụng của mỗi loại hóa đơn (liệt kê chi tiết)
	Điều 3. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn tự in trong nội bộ tổ chức (Bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật).
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày //20.Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật, chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lãnh đạo đơn vị;
- Lưu.
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

File đính kèm:

  • docxmau_quyet_dinh_ve_viec_ap_dung_hoa_don_tu_in.docx
Biểu Mẫu liên quan