Quyết định về việc bãi nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 406 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Quyết định về việc bãi nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(Tên doanh nghiệp)
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 
, ngày  tháng  năm 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tên doanh nghiệp)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của ..(tên doanh nghiệp)	;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số  ngày .	;
- Căn cứ ..	.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị .. (tên doanh nghiệp)	
Bãi nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị .. (tên doanh nghiệp) kể từ ngày. đối với người có thông tin sau đây:
Họ và tên
:
. Giới tính: 
Ngày sinh 
:
 . Dân tộc:  Quốc tịch: ... 
Hộ khẩu thường trú
:
Chỗ ở hiện tại
:
CMND số
:
 do .. cấp ngày 
Điều 2: Hiệu lực
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày //
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT. 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docquyet_dinh_ve_viec_bai_nhiem_chu_tich_hoi_dong_quan_tri.doc
Biểu Mẫu liên quan