Mẫu Báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ - Mẫu số 03-6/TNDN

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 298 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ - Mẫu số 03-6/TNDN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 03-6/TNDN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
PHỤ LỤC 
BÁO CÁO TRÍCH, SỬ DỤNG QUỸ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN)
Kỳ tính thuế: từ  đến
 Tên người nộp thuế :................................................................................................................
 Mã số thuế:
I. Xác định số trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong kỳ tính thuế:
1. Mức trích lập: 
2. Số tiền trích lập: .đồng
II. Theo dõi việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ các kỳ tính thuế trước và kỳ này: 
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT
Năm trích lập
Mức trích lập trong kỳ tính thuế này
Số tiền trích lập trong kỳ tính thuế này
Số tiền đã sử dụng trong kỳ tính thuế này
Số tiền đã trích lập được chuyển từ các kỳ tính thuế trước 
Số tiền đã trích lập được chuyển sang các kỳ tính thuế sau
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)=(6)+(4)–(5)
1
....
2
....
 .
...
Tổng cộng:
Tài liệu kèm theo:
- Bản liệt kê các Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
- Bản liệt kê các Hợp đồng dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ;
- Bản liệt kê các hoạt động khoa học và công nghệ của Quỹ trong kỳ tính thuế.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: 
Chứng chỉ hành nghề số:......
 ....., ngày......... tháng........... năm..........
 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

File đính kèm:

  • docmau_bao_cao_trich_su_dung_quy_khoa_hoc_va_cong_nghe_mau_so_0.doc
Biểu Mẫu liên quan