Biểu mẫu Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng - Mẫu số 02

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng - Mẫu số 02, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 02. Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng
..(1)..
------------
Số: ..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
., ngày.thángnăm
BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỤNG
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Kính gửi: .(2).
	(1)	báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công
trình, công trình xây dựng với các nội dung sau :
1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng :	
2. Địa điểm xây dựng	
3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:	
4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình).
5. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu xây dựng, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).
6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).
7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.
8. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu cùa thiết kế.
9. Báo cáo về các điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.
10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng (hoặc căn cứ miễn phép theo quy định của pháp luật); tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo dúng quy định của pháp luật. Đề nghị ....(l)....tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền./.
Nơi nhận:	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
- Như trên;	CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
- Lưu ...	(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)
---------------------------
Ghi chú:
(1) Tên của Chủ đầu tư.
(2) Cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

File đính kèm:

  • docxbieu_mau_bao_cao_hoan_thanh_thi_cong_xay_dung_hang_muc_cong.docx