Mẫu Đơn đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng - Mẫu 1

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 12/06/2022 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Đơn đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng - Mẫu 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
 .. ngày . tháng . năm ..
ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG
Kính gởi: Bộ xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh 
(Hoặc Sở Xây dựng tỉnh được Ủy quyền)
Tôi (Họ tên): . Tuổi ....
Nghề nghiệp: ..
Chức vụ: ..
Đại diện cho doanh nghiệp xin cấp giấy chứng chỉ hành nghề xây dựng.
Tên doanh nghiệp: ....
Địa chỉ: số . đường ..
Quận (huyện):  Tỉnh (TP): ..
Số tài khoản: . Ngân hàng: ....
Điện thoại: . Fax: ..
Quyết định (hoặc giấy phép thành lập) số ... ngày  của 
Nội dung đăng ký năng lực hành nghề xây dựng: 
+ Nhận thầu các công việc xây dựng gồm: .
.
.
.
+ Nhận thầu xây dựng các công trình gồm:
....
...
....
Vốn điều lệ của doanh nghiệp hoặc vốn kinh doanh thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhà nước được xác nhận trong .. (có bản sao kèm theo đơn này).
Tổng số: .
Trong đó: + Vốn cố định: ...
 + Vốn lưu động: ....
Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày . tháng  năm . Thời hạn ... năm.
Khi được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, tôi xin cam đoan hoạt động trong phạm vi chứng chỉ được cấp, thực hiện đầy đủ chế độ hợp đồng kinh tế, kế toán – tài chánh, các quy định về quản lý xây dựng và chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng công trình.
 (Người đại diện doanh nghiệp 
 ký tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docmau_don_dang_ky_xin_cap_chung_chi_hanh_nghe_xay_dung_mau_1.doc