Giấy đăng ký mua tài sản

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1544 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Giấy đăng ký mua tài sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐĂNG KÝ MUA TÀI SẢN
Tên tài sản:………………………………………………………………..
Địa điểm:………………………………………………………………….
Ký hiệu tài sản:……………………………………………………………
Kính gửi: Trung tâm Giao dịch bất động sản ...
Tôi tên là:....................................................................Sinh năm....................
Địa chỉ thường trú: .................................................................................
Số CMND....................................... do CA………………..cấp ngày:………
Điện thoại liên lạc:.............................................
Tôi đồng ý mua:…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Với giá:……………………………………………………………………..
Bằng chữ:……………………………………………………………………
Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Trung tâm và Nhà nước ban hành, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định.
(Giấy này có giá trí trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký).
 	..., ngày tháng năm 200
 	 Người đăng ký
 (Ký và ghi rõ họ tên) 

File đính kèm:

  • docgiaydangkymuataisan.doc